Acentalarımız
ak yatirim

ak yatırım

ak yatırım
GÖNDER

Yasal Bilgiler

ak

Yasal Bilgiler

Zarar Olasılığınız

KAS İşlemleri Kar Zarar Oranı

...
Karda Olan Müşteri Zararda Olan Müşteri
%24,14 %75,86

Likidite Sağlayıcılarımız

Ak Yatirim Menkul Değerler A.Ş'nin Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri için çalıştığı fiyat sağlayıcıların listesi aşağıdaki gibidir.

LİKİDİTE SAĞLAYICI

ÜLKE

PAY İLİŞKİSİ

Bank Of America

UK

YOK

Barclays

UK

YOK

BNP Paribas

UK

YOK

Deutsche Bank

UK

YOK

Goldman Sachs

UK

YOK

JP Morgan

UK

YOK

Morgan Stanley

UK

YOK

Nomura

UK

YOK

RBS

UK

YOK

Standart Chartered Bank

UK

YOK

Swissquote

İsviçre

YOK

UBS

UK

YOK

XTX

UK

YOK


* 2023 yılı 3. çeyrekte gerçekleştirilen FX işlemleri 15 Likidite Sağlayıcı ile gerçekleştirilmiş olup, Ak Yatırım'ın bu kurumlarla hiçbir şekilde ortaklık bağı yoktur.

* 2023 Yılı 3. çeyrekte gerçekleşen FX işlemlerinde JPM (New York) ve Credit Suisse AG (Londra) %20'nin üzerinde pay almıştır.

* 2023 yılı 3. çeyrekte gerçekleştirilen CFD işlemlerinin tamamı Swissquote Bank SA (İsviçre) ile gerçekleştirilmiştir. (Pay sahipliği ilişkisi bulunmamaktadır.)

Reddedilen Emirler / Tüm Emirler

2023 Yılı 3. Çeyrek Oranı
Reddedilen Emirler / Tüm Emirler %0.07

Müşteri Şikayet Adedi / Müşteri oranı

2023 yılı – 3. Çeyrek Sonuçları
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı (Şikayete Konu Hesap Sayısı) 0
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı 0
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözümü Kavuşturulanlar 0
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler 0
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarında Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Ak Yatırım” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek gerekli önlemleri alıyoruz. Bu konularda sizleri bilgilendirmek isteriz..

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

Veri Sorumlusu sıfatını haiz Ak Yatırım olarak müşterilerimize / potansiyel müşterilerimize / üçüncü kişilere ait kişisel verileri, kendilerinden ve/veya yetkililerinden (Örn. vekil, temsilci, veli) her türlü yazılı, sözlü ve görsel formatta elektronik ve fiziki yöntemlerle otomatik veya otomatik olmayan yollarla kanallarımız (Genel Müdürlük, şubeler, web siteleri, telefon kanalı, sosyal medya kanalları), iştiraki olduğumuz ve emir iletimine aracılık faaliyetini yürüten Akbank T.A.Ş. (“Akbank”) ve destek hizmeti aldığımız veya iş ortaklığımız bulunan diğer kurum ve kuruluşlar aracılığı ile toplamaktayız. Tarafımızca toplanan kişisel verilerinizi, aşağıda yer verilen amaçlar ve amaçlarla bağlantılı hukuka uygunluk sebepleri ile bağlantılı, ölçülü ve sınırlı olarak KVKK md. 4’teki ilkelere uygun şekilde işlemekte, saklamakta ve güvenliğini sağlamaktayız.

İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ

Ak Yatırım olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütmekte olduğumuz yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin yükümlülüklerimizin ve sorumluluklarımızın, elektronik kanallar da dâhil olmak üzere tüm kanallar üzerinden yerine getirilmesi, resmi kurum talepleri ve yasal yükümlülükler sebebiyle incelemeler, raporlamalar, listemeler, bildirimler yapılması amacıyla müşterilerimiz ve müşterilerimizin yetkililerinden zorunlu olarak alınması gereken bilgilerin yanında, vermeyi hedeflediğimiz en iyi hizmeti ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olan kişisel verileri, aşağıda sayılı hukuki sebeplere dayalı olarak işlemekteyiz.

Böylelikle Şirketimizce;

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek ve/veya meşru menfaatimiz için verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde;

 • Kimliğinizin ve adres bilgilerinizin tespit ve teyit edilmesi,
 • Müşteri bilgilerinin doğrulanması ve güncel olmasının sağlanması,
 • Risk analizi yapılması
 • Risk yönetimi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Şirket faaliyetleri kapsamında yapılması zorunlu görülen analiz, raporlama çalışmalarının yürütülmesi ve incelemelerin yapılması,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Yatırımcıları Tazmin Merkezi (“YTM”), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (“TSPB”), Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST”), İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (“Takasbank”) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”), Ticaret Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurumu (“MASAK”), Gelir İdaresi Başkanlığı (“GİB”), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (“TOBB”), Türkiye Bankalar Birliği (“TBB”) Risk Merkezi ve benzeri bilgi verme yükümlülüğümüz olan kurumlarınca istenilen bilgilerin saklaması, raporlaması ve bu kurumların bilgi ve belge taleplerinin karşılanması,
 • Tüm faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla,

Şirketimiz ile aranızda bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması halinde;

 • Şirketimiz faaliyet alanı içerisinde yürüttüğümüz yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin yükümlülüklerimizin ve sorumluluklarımızın ifa edilmesi ve sözleşme süreçlerimizin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bu amaçlarla tarafınızla iletişime geçilmesi,
 • Ürün/hizmet satışı, bilgilendirmelerin yapılması ve pazarlama faaliyetlerinde bulunulması,
 • Müşteri memnuniyeti çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerine ilişkin tekliflerin paylaşılması,
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmet satın alım süreçlerinin ve bunlara ilişkin destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması,
 • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde;

 • SPKn ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde yürüttüğümüz yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler kapsamında edinilen bir takım bilgilerin, ana ortaklık ve iş ortakları ile paylaşılmasının gerekli olması,
 • Müşteri ve sektör ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeler yapılabilmesi,
 • Yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler kapsamında yapılması gerekli görülen diğer analiz ve raporlama çalışmalarının yürütülmesi ve incelemelerin yapılması,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi amacıyla,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde;

 • Hukuk işlerinin takibi,
 • Talep ve şikâyetlerin takibi amacıyla

Açık rızanın varlığı halinde;

 • Şirketimizce sunulan yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin kişiye özel olarak sunulması, pazarlama analizlerinin ve modellemelerinin yapılarak bu kapsamda tarafınızla iletişime geçilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin kişiye özel tekliflerin paylaşılması,
 • Ürün ve hizmetlerin çapraz satışına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Müşteri kazandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Şirketimiz faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen analiz ve modelleme çalışmalarının yürütülmesi ve incelemelerin yapılması,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde ve KVKK md. 4’te düzenlenen ilkelere uygun olarak işlenmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz; yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri yürütmek üzere başta SPKn ve tabi olduğumuz mevzuat hükümlerine ilişkin yükümlülüklerimiz gereği aşağıda ilettiğimiz işleme amaçlarının yerine getirilmesiyle bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde;

 • Kanunen bilgi almaya yetkili kurum ve kuruluşlara (Örn. SPK, YTM, TSPB, MASAK, BİST, Takasbank, MKK, BDDK, TCMB, GİB, Ticaret Bakanlığı, TOBB, TBB), risk yönetimi, risk izleme faaliyetlerinin yürütülmesi ve yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikâyet ve hukuki süreçlerin işletilmesi amacıyla,
 • Yurtiçi ve/veya yurtdışındaki şube ve birimler ile hissedar(lar)ımıza, müşteri ile hizmet ilişkisinin kurulması, işleyişi ve sona erdirilmesi amacıyla,
 • İş ortaklarımıza (Örn. bankalar, finansal kuruluşlar), Şirketimizden talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi amacıyla,
 • Dış hizmet aldığımız tedarikçilere, bağımsız denetim şirketlerine, hukuk bürolarına Şirketimize destek ve danışmanlık hizmeti verebilmeleri amacıyla
ve bunlarla sınırlı olmamak üzere veri aktarımı zorunlu olan gerçek ve tüzel kişilere hukuka uygunluk sebepleri kapsamında aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK hükümleri uyarınca, Şirketimize başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler Ak Yatırım tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunun sonuçlandırılabilmesi için Şirketimiz tarafından yapılabilecek belirli kimlik doğrulama taleplerinin müşteri tarafından yerine getirmesi gerekebilir.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

KVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Talep Formu'nu doldurarak:

 • Formu bu başvuru esnasında imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte AK Yatırım Genel Müdürlüğüne, AK Yatırım şubelerine veya Akbank Şubelerine bizzat başvuru yapabilir veya
 • Formu kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte noter kanalı ile Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sabancı Center 4. Levent, 34330 İSTANBUL adresine gönderebilir veya
 • Formu, akyatirim@hs03.kep.tr adresine, veri sahibine ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) vasıtasıyla kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte iletebilirsiniz.

Bu kapsamda, konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurularınızın tarafımızca yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

ÇEREZ POLİTİKASI

Online kanallarımızdan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Information About The Law On The Protection Of Data

As Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Ak Yatırım"), we are taking the necessary measures in the capacity of data controller for the storage, processing and transfer of your personal data according to the legislation and in conformity with the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data ("KVKK") and the principle of right to privacy and protection of fundamental rights and liberties of individuals. We would like to inform you about these issues.

COLLECTION OF PERSONAL DATA

As Ak Yatırım and with the capacity of data controller, we are collecting the personal data of our customers / prospective customers / third persons from themselves and/or their officials (e.g., proxies, representatives, guardians) in all kinds of written, verbal and visual formats and automated and non-automated electronic and physical methods through our own channels (Headquarters, Akbank and Ak Yatırım Branches, Website, Internet Branch, Mobile Branch, Social Media channels, Internet Branch, SMS, Customer Communication Center) and via organizations and institutions which we acquire support services from or which we are business partners with. We are processing, storing and securing your personal data collected by our Company as per the principles stipulated in Article 4 of the KVKK in a measurable and constrained manner and in accordance with the below purposes and reasons for compliance with laws for such purposes.

PROCESSING PURPOSES AND REASONS FOR COMPLIANCE WITH THE LAWS

For the purposes of fulfilling our obligations and responsibilities as Ak Yatırım through all channels, including electronic channels, in relation to the investment services and operations and peripheral services that we execute within the framework of the Law No. 6362 on Capital Markets ("SPKn") and relevant legal regulations, we are processing the personal data and sensitive personal data that are required to provide the best services and products that we aim to offer as well as such information that we are obligated to collect from our customers and our customers' officials as per the legal reasons stated below.

Thus, our Company processes data as per the principles stipulated in Article 4 of the KVKK in a measurable and constrained manner:

In case it is obligated or explicitly stipulated in the law that your personal data is to be processed for the purposes fulfilling our legal obligations and/or legitimate interests:

 • Determination and verification of your identity and address information,
 • Verification of customer information and ensuring the currency of the same,
 • Carrying out risk analysis,
 • Execution of the risk management and data security processes,
 • Execution of the Internal Audit / Investigation / Intelligence operations,
 • Carrying out the analysis and reporting works that need to be carried out, and performing examinations,
 • Execution and audit of business activities,
 • Execution of storage and archiving activities,
 • Execution of finance and accounting works,
 • Storing, reporting and meeting the information and document needs for the data requested by the organizations that we are obligated to inform such as the Capital Markets Board (SPK), Turkish Capital Markets Association (TSPB), Borsa Istanbul A.Ş. (BIST), Istanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) and Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), Banking Regulation and Supervision Agency (BDDK), Republic of Turkey Central Bank (TCMB), Ministry of Commerce, Financial Crimes Investigation Board (MASAK), Turkish Revenue Administration (GIB), the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB), the Banks Association of Turkey (TBB) Risk Center and others,
 • For the purposes of performing all activities according to the legislation,

In case it is directly related to the establishment or performance of an agreement between our Company and you, and in case it is mandatory for us to fulfill our legal obligations:

 • Performance of our obligations and responsibilities in relation to the investment services and operations and peripheral services that we execute within the framework our Company's area of activity, and execution of our agreement processes,
 • Execution of the advertisement, campaign and promotion processes regarding the products and services of our Company, and communicating with you regarding the same purposes,
 • Sale of and informing about products/services, and carrying out marketing activities,
 • Carrying out works in relation to customer satisfaction, and sharing the offers regarding the services,
 • Performance of customer relationship management processes,
 • Performance of product and service purchase processes and support services regarding the same,
 • Increasing the quality of products and services,
 • For the purposes of executing the investment processes,

In case it is mandatory to the process data for the legitimate interests of the data controller, provided that the same does not harm the fundamental rights and liberties:

 • The necessity to share with the parent company and joint ventures certain information that have been acquired within the scope of the investment services and operations and peripheral services that we execute within the framework of the SPKn and relevant regulations,
 • Being able to carry out improvements regarding the needs of the customers and the industry,
 • Execution of the other analysis and reporting works and performance of examinations that are deemed to be necessary within the scope of the investment services and operations and peripheral services,
 • Execution of strategic planning activities,
 • Execution of social responsibility and civil society activities,
 • For the purposes of taking suggestions regarding the improvement of business processes, and evaluating the same,

In case processing data is mandatory for establishing, using or protecting a right:

 • Monitoring of legal affairs,
 • For the purposes of tracking requests and complaints

If there is express consent:

 • Provision of the personalized investment services and operations and peripheral services that are provided by our Company, carrying out the marketing analyses and modelling for the same, and contacting you within the same scope,
 • Sharing the personal offers regarding our products and services,
 • Carrying out activities regarding the cross-sale of the products and services,
 • Carrying out customer acquisition works,
 • Carrying out the necessary analysis and modelling works and examinations that are deemed to be necessary within the scope of our Company's activities,
 • In relation to the purpose of carrying out activities regarding the customer satisfaction.

TRANSFER OF THE PROCESSED DATA

For the purposes of conducting investment services and operations and peripheral services and as per our obligations regarding the provisions of the SPKn and the legislation that we are subject to, your data is transferred in a measurable and constrained manner in relation to the abovementioned processing purposes to the authorized organizations and institutions (e.g., SPK, BDDK, TCMB, Ministry of Commerce, MASAK, BIST, Takasbank, MKK, TOBB, TBB), to our domestic and/or foreign shareholders, to our business partners (e.g., program partner institutions, banks, financial institutions), to domestic and foreign third parties that we receive external services from, especially Akbank which provides brokerage services in transferring orders, to independent audit companies, including but not limited to real and legal entities to which transferring data is mandatory within the scope of reasons for compliance with the law.

RIGHTS OF THE RELEVANT PERSON WHOSE DATA HAS BEEN PROCESSEDI

As per the provisions of the KVKK, you may exercise your following rights by applying to our Company:

 • Learning whether your personal data is processed,
 • If the personal data is processed, requesting information regarding the same,
 • Learning the purpose of processing the personal data and whether such processing is used according to the relevant purposes,
 • Knowing the domestic or overseas third persons to which the personal data is transferred,
 • If the personal data is processed insufficiently or erroneously, requesting the correction of the same,
 • Requesting the deletion or destruction of the personal data,
 • In case the personal data is corrected, deleted or destroyed, requesting the conveyance of such operations to the third persons to which the personal data has been transferred,
 • Objecting to an outcome that is to the detriment of the person due to the analysis of the processed personal data exclusively via automated systems,
 • If the person suffers damages due to the wrongful processing of the personal data, requesting the indemnification of such damages.

The request conveyed within such scope shall be finalized without any charges and within 30 days at the latest by Ak Yatırım. However, if the Law on the Protection of Personal Data stipulates any fees, our Company shall collect such fee under the established schedule. The customer may need to complete certain identity verification requests by our Company in order to finalize the application.

IF YOU WOULD LIKE TO CONTACT US FOR YOUR REQUESTS

If you would like to contact us, provide feedback or ask questions within the scope of the KVKK, with the documents that authenticate your identity and by filling out the Data Subject Request Form under the Law on the Protection of Personal Data:

 • You can sign the form during your application and apply in person to the Ak Yatırım Headquarters, Ak Yatırım Branches or Akbank Branches with documents that authenticate your identity (identity card, driver's license, etc.), or
 • You can send the form with documents that authenticate your identity (identity card, driver's license, etc.) through a notary public to the address of Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sabancı Center 4. Levent, 34330 ISTANBUL, or
 • You can submit the form with documents that authenticate your identity (identity card, driver's license, etc.) to akyatirim@hs03.kep.tr via the Registered Electronic Mail (KEP) of the data subject.

Within this scope, we would like to remind you that your written applications regarding the above matters shall be accepted after the identity verification is carried out by us.

COOKIE POLICY

In order for you to optimally utilize our online channels, we include cookies limited to the purposes and in conformity with privacy. You can read our Cookie Policy to review how we utilize the cookies and learn how you can control the cookies.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ak Yatırım Aday Personeli İçin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

Aydınlatma metni için tıklayın.

Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlere İlişkin Şartlar, Riskler, İstisnai Durumlar ve Alınması Gereken Önlemler

Güvenlik ve Risk Bilgilendirmeleri: Ak Yatırım (Kurum) portföy şifrenizi belirlerken adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, telefon numaranız vb. kolay tahmin edilebilir bilgiler i kullanmamaya dikkat ediniz. Ak Yatırım çalışanları yatırım hesabınızla ilgili çeşitli işlem/bilgi talepleriniz olması durumunda, kimlik doğrulama sürecinde kişisel bilgilerinizi talep edebilir. Kurumumuz çalışanları ile yapacağınız iletişimde güvenliğiniz için Kurumumuza bildirdiğiniz bilgilerinizi kullanmanız önerilmektedir. Bunun dışında kişisel bilgilerinizi herhangi bir iletişim kanalı aracılığıyla paylaşmanız istenmeyecektir. Ak Yatırım tarafından ulaşan e-postalarda, bir adrese/linke tıklayıp yönlendirildiğiniz sayfada şifreniz gibi kişisel bilgiler in iz isteniyorsa, doğru adres/linkte olduğunuza emin olmanız, aksi takdirde 444 25 25 veya 444 12 59’u arayarak bilgi ve destek almanız önerilmektedir.

İnternet üzerinden alternatif ağ ayarlarının ve bağlantı uygulamalarının (VPN-Virtual Private Network, DNS ayarları, TOR tarayıcısı vb.) kurulu olduğu bilgisayar ve/veya mobil cihazlar üzerinden Ak Yatırım hesabınıza giriş yaptığınız işlem platformlarında oluşabilecek her türlü risk veya problemden kullanıcılar sorumlu kabul edilir.

Güvenliğiniz için telefonunuza lisanssız veya kaynağı belli olmayan uygulamalar yüklememelisiniz. Alternatif mobil işletim sistemi yüklenmiş, işletim sistemleriyle ilgili kısıtlamaları kaldırma işlemleri yapılmış (jailbreak veya root edilmiş) cihazlarda Kurumumuza ait uygulamaların kullanılması önerilmemektedir. Kişisel masaüstü, tablet veya cep telefonunuzda kötü amaçlı yazılımları engellemek, tespit etmek ve devre dışı bırakmak amacıyla kullanılan programlar (antivirüs yazılımı) bulunmamaktaysa, sosyal ağlardaki kimlikleriniz, e-posta hesaplarınız ve kişisel bilgileriniz saldırganlar tarafından kopyalanabilir , kötü amaçlı kullanılabilir. Ak Yatırım hesaplarınıza giriş yaptığınız uygulamaları kullandığın ız masaüstü, tablet veya cep telefonunuzda her zaman güncel ve lisanslı, kötü amaçlı yazılımlar ı engellemek, tespit etmek, devre dışı bırakmak amacıyla kullanılan ve internet trafiğini kontrol eden (antivirüs, antispyware ve firewall) uygulamaların kurulu olduğundan ve uygulamalar ın da güncel sürümünün kullanıldığından emin olmalısınız.

Ak Yatırım hesabınız ile gerçekleştirdiğiniz işlemlerin kaydı tutulmakta ve bu kayıtlar müşteri gizliliğinin korunması kapsamında Kurumumuz tarafından güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Kişisel Veriler: Kimlik doğrulama sürecinden geçilmediği takdirde, müşterilerin yalnızca finansal sonuç doğurmayacak (piyasa fiyat bilgisi vb.) sorularına, kişisel veri içermeyecek şekilde yanıt verilebilecek olup, bu aşamada müşteriler hesaba ilişkin bir işlem yapamayacak ve müşterilerden herhangi bir kişisel veri istenmeyecektir. Kurumumuz çalışanları tarafından talep edilmemesine rağmen müşterilerin kişisel verilerini paylaşmasından Ak Yatırım sorumlu olmayacaktır.

Müşterilerin Doğru ve Hukuka Uygun İfadeler Kullanma Yükümlülüğü: Müşteriler, Kurumumuz çalışanı ile kurduğu iletişim sırasında yalan, yanlış, yanıltıcı, hukuka ve ahlaka aykırı vb. ifadeler kullanmamakla yükümlüdür. Aksi halde Ak Yatırım, ilgili mevzuat ve iç düzenlemeleri çerçevesinde yasal ve idari süreçler başlatma hakkını saklı tutar.

İş Sürekliliği ve Acil Beklenmedik Durum Planı Bilgilendirme Notu

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin, acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, diğer aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme koşullarını, yöntemlerini, karşı karşıya kalınabilecek her türlü istek ve beklentilerin yerine getirilmesi için alınması gereken önlem ve iş akışlarının tanımladığı “İş Sürekliliği & Acil ve Beklenmedik Durum Planı (İSABDP)” oluşturulmuş olup; bu plan Ak Yatırım Merkez / Akbank T.A.Ş. (Akbank) Merkez & Şube & Departmanları’nı kapsamaktadır.

Ak Yatırım Merkez’de görevli tüm personel, İSABDP kapsamında, kendi birimleri ile ilgili işleyiş ve işlemlerin aksatılmadan yürütülmesinden sorumlu tutulmuştur. İSABDP’nin uygulanması ve gerekli koordinasyonun sağlanması için oluşturulacak Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi’nin işleyişi Ak Yatırım Genel Müdürü’nün asli sorumluluğunda olup, İş Sürekliliği Yönetimi Yöneticisi ve Teknoloji Sürekliliği Yönetimi Yöneticisi tüm uygulama ve koordinasyonun sağlanmasından müteselsilen sorumlu kılınmışlardır.

UYGULAMA 

Ak Yatırım’ın acil ve beklenmedik durum karşısında, iş sürekliliğinin sağlanması, müşteri & 3. taraf mağduriyeti olmaksızın faaliyetlerinin devam edebilmesini teminen, mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü mali tablo ve kayıtlar elektronik ortamda yedekleri alınarak; basılı olarak tutulan her türlü kıymetli evrak ise, yangın, sel vb. afete karşı korumalı dolaplarda saklanmaktadır. Ak Yatırım faaliyetlerinin aralıksız sürdürülebilmesine yönelik bilgi işlem sistemlerinin devamlılığının sağlanmasını teminen ise, Ak Yatırım merkezde kullanılan tüm bilgi işlem sistemlerinin bir yedeği Akbank tarafından belirlenen bir merkezde tutulmaktadır.

Ak Yatırım Operasyon Müdürlüğü, kıymetli evrakların korunması hususunda gereken önlemleri almış olup; buna ek olarak, kıymetli evrakı teminat altına almak için her yıl Mali İşler Müdürlüğü tarafından sigorta yaptırılmaktadır. Herhangi bir acil durumda, şirketin işlem yaptığı piyasalar itibarıyla Takas yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için Takasbank ve MKK binalarında bulunan bilgisayarlar kullanılacaktır. Hisse borcunun kapatılması, sermaye arttırımlarının hak sahiplerine dağıtımı vb. işlemler için MKK; tahvil-bono, VOB teminat yatırma çekme vb. işlemler için Takasbank ekranları kullanılacaktır. Müşterilerin nakit varlıklarını transfer etmek istemeleri durumunda Akbank T.A.Ş. tarafından gereken destek verilecektir. 

Ak Yatırım’ın kullanmakta olduğu Gendeks sistemince kullanılan sunucular Akbank Sabancı Center lokasyonunda bulunmaktadır.  Sabancı Center lokasyonunda olası bir felaket durumunda, müşterilerin ve 3. kişilerin etkilenmemesi için Gendeks sisteminin data kaybı olmadan çalıştırılır duruma getirilmesi öncelikli görev addedilmiş ve gereken tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda ilgili birimlerce “Kritik Faaliyetler Listesi”, “Kullanılan Sunucu Listeleri” ve “Sunucu Geçişleri Listeleri”, kesinti süresince görev yapacak “Kritik Personel Listeleri”, iş faaliyetlerinin manuel olarak sürdürülebilmesi için “Kritik Ekipmanlar”, “BT Kritik Server Ekipmanları ve Ses Kayıt Sistemi Ekipmanları Listesi” ile “Teknoloji Birimi İş Sürekliliği Formları”  daima güncel ve ihtiyaç halinde “Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi”nin koordinasyonunda devreye alınmak üzere hazır halde tutulmaktadır. Kesinti süresince, tüm Departman Müdürleri, Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi  ile irtibatta olup, belirlenen kritik faaliyetler belli bir düzen çerçevesinde yürütülmeye devam edecektir. 

Acil ve beklenmedik durum karşısında, müşteri & 3. tarafların olumsuzluklardan en az düzeyde etkilenmesini teminen Ak Yatırım personeli uzaktan çalışma yapacaktır.

Akbank T.A.Ş. (Akbank) Merkez, Şube Ve Departmanları  

Ak Yatırım acentesi olan Akbank Şubeleri’nde karşı karşıya kalınabilecek herhangi bir acil ve beklenmedik durumda, ilgili şube kendisine en yakın Akbank Şubesi/diğer kanallar aracılığıyla faaliyetine devam edecektir. 

Acil ve beklenmedik durum karşısında, müşterilerimizin mağdur olmamasını teminen, öncelikli olarak Akbank’ın Çağrı Merkezi, İnternet Şubesi ve Müşteri Hizmetleri birimlerine kanalize edilmesi esastır. Müşterilerin talebi halinde, diledikleri Aracı Kurum’a nakit & menkul kıymet virmanlarının gerçekleştirilerek mağdur edilmemeleri için gerekli önlemlerin alınması öncelikli hizmetler arasındadır. Bu husus Ak Yatırım’ın faaliyetine devam edilemeyeceği yönünde bir karar alınması durumunda da öncelikli olarak uygulamaya sokulacaktır. 

İşbu “Bilgilendirme Notu”, Ak Yatırım hesabı açan her müşteriye, acil ve beklenmedik durumlarda, iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağı, bu süreçteki iş adımları ve uygulama prosedürlerinin neler olacağı hususlarında özet bilgilendirme vermek amacıyla oluşturulmuş olup; aynı zamanda Ak Yatırım’ın www.akyatirim.com  resmi internet sitesinde de online olarak ilan edilmektedir. 

Çıkar Çatışması Politikası

AMAÇ:

Sermaye Piyasası Kurulu’nca çıkarılan mevzuata göre hazırlanmış olan bu Çıkar Çatışması Politikası’nın (Politika) amacı, Kuruluşumuzun yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri sunarken müşterilerimizin çıkarını ve piyasanın bütünlüğünü gözeterek adil ve dürüst davranması gerekliliği, Kuruluşumuzun müşterileri ile olan ilişkilerinde kendisi, ana ortakları, çalışanları, yöneticileri ve bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili bulunan kişiler ile müşterileri arasında veya bir müşterisi ile başka bir müşterisi arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını önleyecek bir organizasyon yapısı oluşturmasını ve gerekli idari tedbirleri almasını, piyasanın işleyişinden kaynaklanan makul nedenlerden dolayı çıkar çatışmasının önlenememesi durumunda, Kuruluşumuz ile müşterileri arasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarının içeriği ve nedenleri hakkında ilgili faaliyet veya hizmeti sunmadan önce müşterisini bilgilendirmesine yönelik uygulama esaslarını düzenlemektir.

Dayanak:

İşbu Politika’nın hazırlanmasında 17.12.2013 tarihli ve 28854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ” (III-39.1) dayanak olarak alınmıştır.

Kapsam:

İşbu Politika, Akbank T.A.Ş. tüzel kişiliği ile iştiraki Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., grup şirketleri, ortakları, çalışanları, yöneticileri ve bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili bulunan kişiler ile müşterileri arasında veya bir müşterisi ile başka bir müşterisi arasında doğabilecek çıkar çatışmalarını kapsamaktadır.

Tanımlar ve Kısaltmalar:

Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu’nu (SPK),
Kanun: 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu,
Kuruluş: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’yi,
Tebliğ: III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’i,
Yatırım Hizmetleri Tebliği: III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’i,
Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri: Yatırım Hizmetleri Tebliği 4’üncü maddesinde sayılan hizmet ve faaliyetleri,
Yan Hizmetler: Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin 5’inci maddesinde sayılan hizmetleri ifade etmektedir.

Çıkar Çatışması Yönetim Modeli

Genel Esaslar

a) Çıkar çatışması genel olarak güven duyulması gereken bir konumda bulunan herhangi bir kimsenin göreviyle ilgili çıkar ile kişisel çıkarı arasındaki çatışma durumudur.

b) Çalışanlarımızın çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalması, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiç bir müdahaleye imkân vermemesi esastır. Çalışanlarımız, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri sunarken müşterilerinin çıkarını ve piyasanın bütünlüğünü gözeterek adil ve dürüst davranırlar.

c) Sermaye piyasalarıyla ilgili her işlemde çalışanlarımız gerekli özen ve dikkati göstermek zorundadır.

d) Çıkar çatışmasına ilişkin olarak işbu Politika dokümanı ile öngörülen esaslar, mevzuata aykırı iş ve işlemlerin yapılması sonucunu doğuracak şekilde kullanılamaz.

e) Kuruluşumuz, müşterileri ile olan ilişkilerinde kendisi, ortakları, çalışanları, yöneticileri ve bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili bulunan kişiler ile müşterileri arasında veya bir müşterisi ile başka bir müşterisi arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını önleyecek bir organizasyon yapısı oluşturmuştur.

f) Çalışanlarımıza mesleki ve kişisel gelişimleri için gerekli olan ortam ve şartlar sağlanmıştır.

g) Piyasanın işleyişinden kaynaklanan makul nedenlerden dolayı çıkar çatışmasının önlenememesi durumunda, Kuruluşumuz ile müşterilerimiz arasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarının içeriği ve nedenleri hakkında, ilgili faaliyet veya hizmeti sunmadan önce müşteriler yazılı olarak bilgilendirilir ve bilgilendirilme yapıldığına dair müşteri imzası alınır.

h) Kuruluşumuz, objektif iyi niyet kurallarına aykırı olarak müşterilerinden biri veya birden fazlası lehine, diğerleri aleyhine sonuç verebilecek işlemlerde bulunamaz.

i) Müşteri emirlerinin yerine getirilmesinde herhangi bir kişi ya da kuruluşa öncelik tanınmaz. İlgili Kurul mevzuatı gereğince zaman önceliği kuralı uygulanır.

j) Sermaye piyasası işlemlerinin müşteriye sunulmasında Kuruluşumuz, sermaye ortaklığı bağı olan diğer tüm finansal kuruluşla çıkar çatışmasını önlemede birlikte hareket eder.

k) Ayrıca Kuruluşumuz;

 • Müşteri aleyhine mali kazanç elde edecekleri veya mali kayıptan kurtulacağı,
 • Müşterinin bir çıkarı olmadığı halde müşteriye sunulan hizmet ve faaliyetten çıkar elde edeceği,
 • Bir müşteri ya da müşteri grubunun diğer bir müşteri veya müşteri grubuna tercih edilmesi sonucunda çıkar elde edeceği,
 • Müşteriye sunulan hizmet ve faaliyet nedeniyle müşteri dışında kalan başka bir kişiden standart ücret ve komisyon dışında mali kazanç elde edeceği durumları engellemek üzere sistemlerini ve uygulamalarını oluşturmuştur.


l) Müşterilerin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerini karşı taraf olarak Kuruluşun yerine getirmesi faaliyeti olan portföy aracılığı kapsamında, sunulan hizmet ya da ürünün niteliği gereği müşterinin zarar etmesi ve karşı taraf olan Kuruluşun kar elde etmesi mümkündür.

m) Yetkili kuruluş, yatırım danışmanlığı faaliyeti sırasında sunulan yorum ve tavsiyelerin objektifliğini etkilemesi muhtemel nitelikteki tüm ilişki ve koşulları, özellikle yorum ve tavsiyenin ilgili olduğu sermaye piyasası aracına ilişkin önemli finansal çıkarlarını veya ihraççı ile olan önemli çıkar çatışmalarını müşteriye açıklamakla yükümlüdür. Söz konusu yükümlülük, Kuruluş ile istihdam ilişkisi doğuracak bir sözleşme çerçevesinde veya herhangi bir sözleşme olmaksızın çalışan ve tavsiyenin hazırlanmasına katılan tüm gerçek veya tüzel kişiler için de geçerlidir. Sunulan yorum ve tavsiyelere konu ihraççı ile Kuruluşun karşılıklı olarak ödenmiş sermayelerinde veya oy haklarında %1 veya daha fazla oranda sahip oldukları paylara, sahip oldukları yönetim imtiyazına, aralarındaki kredi sözleşmesi, kira kontratları gibi diğer önemli finansal ilişkilere ilişkin bilgilerin müşteriye açıklanması zorunludur.
 

 

Olası Çıkar Çatışmalarının Tespiti

Kuruluşumuz, olası çıkar çatışmalarının tespitinde, somut olayın özelliklerini de göz önünde bulundurarak, kendisi, ortakları, çalışanları, yöneticileri ve bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili bulunan kişilerin;

 • Müşteri aleyhine mali kazanç elde edecekleri veya mali kayıptan kurtulacakları,
 • Müşterinin bir çıkarı olmadığı halde müşteriye sunulan hizmet ve faaliyetten çıkar elde edecekleri,
 • Bir müşteri ya da müşteri grubunun diğer bir müşteri veya müşteri grubuna tercih edilmesi sonucunda çıkar elde edecekleri,
 • Müşteriye sunulan hizmet ve faaliyet nedeniyle müşteri dışında kalan başka bir kişiden standart ücret ve komisyon dışında mali kazanç elde edecekleri


durumları asgari olarak dikkate alır. Her seviyedeki çalışanımız, görevleri esnasında tüm olası çıkar çatışmalarını bilmek ve dikkate almak, sahip olduğu sorumluluk çerçevesi içinde, ortaya çıkabilecek potansiyel çıkar çatışmalarını değerlendirmek zorundadır.

Kuruluşumuzun sunmakta olduğu ve çıkar çatışmalarının doğabileceği yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler aşağıda sayılmaktadır:
 
 • İşlem aracılığı,
 • Portföy aracılığı,
 • Bireysel portföy yönetimi,
 • Yatırım danışmanlığı,
 • Halka arzda yüklenimde bulunmaksızın/yüklenimde bulunarak satışa aracılık,
 • Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi,
 • Yan hizmetler;
  • Kredi ya da ödünç verilmesi
  • Döviz hizmetleri sunulması
  • Genel yatırım tavsiyesi sunulması
  • Finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması
  • Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması


Kuruluşumuz tarafından yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek olası çıkar çatışmaları, tahdidi olmayacak şekilde, aşağıda sayılmıştır:
 
 • Kuruluşumuz kendi hesabına ve/veya müşterileri hesabına, diğer müşterilerinin işlem yaptığı piyasalarda ve ürünlerde, alım satım yapabilir ve/veya piyasa yapıcısı olarak çalışabilir,
 • Portföy aracılığı faaliyeti kapsamında sunulan hizmet ya da ürünün niteliği gereği müşterinin zarar etmesi Kuruluşumuzun kar elde etmesiyle sonuçlanabilir.
 • Kuruluşumuz, kendisi veya ilişkili olduğu kuruluşlar tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarını müşterilerine tavsiye edebilir veya satabilir,
 • Kuruluşumuz tarafından müşterilere tavsiye edilen sermaye piyasası araçlarında, müşteriler kendi inisiyatifi doğrultusunda bu tavsiyelerin tersi yönde işlemler gerçekleştirebilir,
 • Kuruluşumuz ilişkili olduğu kuruluşlar tarafından kurulan ve/veya yönetilen yatırım fonlarına ait katılma paylarını yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında müşterilerine önerebilir, işlem aracılığı faaliyeti kapsamında ilgili fonların katılma paylarının alım satıma aracılık edebilir,
 • Kuruluşumuz, komisyon gelirini artırmak üzere işlem hacmini artırmayı amaçlayabilir ve işlem hacmine bağlı olarak çalışanlarına prim verebilir,
 • Kuruluşumuzun kendisi ve ortakları, çalışanları, yöneticileri ve bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili bulunan kişiler, hakkında yatırım danışmanlığı ve/veya genel yatırım tavsiyesi verdikleri sermaye piyasası araçlarında işlem yapabilir,
 • Kuruluşumuz, yatırım danışmanlığı hizmeti sunduğu kuruluş veya gruba ilişkin olarak araştırma hizmeti sunabilir,
 • Kuruluşumuz, halka arzına aracılık ettiği sermaye piyasası araçları için aynı zamanda yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği hizmetleri sunabilir,
 • Kuruluşumuz, aynı anda birbiriyle çıkarları çatışabilecek veya yarışabilecek birden fazla müşteriye aynı veya farklı yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler sunabilir,
 • Kuruluşumuz, müşteriye sunulan hizmetler nedeniyle kullanmış olduğu/iş yaptığı/çalıştığı diğer finansal kuruluşlarla, borsalarla ve piyasa işleticileriyle arasındaki sözleşmesel ilişkiler çerçevesinde, standart ücret ve komisyon dışında mali kazanç elde edebilir.
 

 

Olası Çıkar Çatışmalarının Önlenmesi İçin Kabul Edilen Tedbirler ile Çıkar Çatışmalarının Önlenemediği Durumlarda Takip Edilecek Süreç

Bilgi akışının önlenmesi ve yönetilmesi

Kuruluş içinde veya şirketler topluluğunun üyeleri arasında bilgi akışının önlenmesi veya yönetilmesi amacıyla, işlemler sadece bu konuda yetkilendirilmiş personel tarafından gerçekleştirilir.

Bilgi güvenliği konusunda genel güvenlik kavramlarının yanı sıra, bilgilerin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirliğinin sağlanması amacıyla “Bilgi Güvenliği Yönetmeliği” ve “Bilgi Güvenliği Uygulama Esasları” hazırlanmıştır.

Kuruluşumuz, müşterilerine ait kimlik bilgilerini ve faaliyetleri dolayısıyla öğrendiği her türlü bilgiyi, bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklamaz, elde ettiği bilgileri kendisi veya üçüncü bir tarafın menfaati doğrultusunda kullanmaz.

Kuruluşumuzun yetkili olduğu diğer tüm hizmet ve faaliyetler ile yan hizmetlerden dolayı müşterilerimizin çıkarlarına aykırı olabilecek olası durumları engellemek amacıyla; Ak Portföy tarafından portföy yönetimi hizmeti verilen müşteri bilgileri Portföy Saklama Şubesi’nde ayrı bir sistem üzerinde tutulmaktadır.

Saklama hizmeti verilen müşteri bilgilerine Portföy Saklama Şubesi bünyesinde çalışan personel haricinde erişim imkânı bulunmamaktadır. Buna ek olarak denetim, raporlama ve bilgi işlem amaçlı olarak sınırlı sayıda yetkiliye görüntüleme amaçlı erişim yetkisi verilmektedir.

Diğer saklama hizmetleri ile ilgili işlem yapma yetkisi, çalışanlarımızın görev ve unvanlarına göre belirlenmiş yetkilendirme çerçevesinde verilir.

Saklama hizmeti kapsamında elde edilen müşteri bilgilerinin diğer hizmet birimlerine karşı güvenliğinin korunması için fiziki ve sistemsel olarak her türlü tedbir alınmıştır.

Gözetim tedbirleri

Çıkar çatışması yaşanabilecek birimler ile bu birimlerde çalışanların gözetimi Kuruluşumuzun her bir birimindeki idareciler tarafından yerine getirilir. İnceleme ve soruşturmalar, ilgili iş akışları doğrultusunda Teftiş Kurulu Başkanlığı / Denetim Grubu Başkanlığı’nca yapılır.

Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve Kuruluşumuz arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek amacıyla Etik İlkeler oluşturulmuştur. Çalışma prensipleri ve müşterilerle ilişkiler bu kapsamda yürütülür.

Kuruluşumuz kendisi ya da ihraççı, borsa ya da resmi kuruluş gibi 3. kişiler adına komisyon, iskonto ve benzeri bir menfaat sağlıyorsa, bu durumu müşterisine hizmet sunmadan önce açıklar.

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin denetime yetkili resmi kuruluşlar ve bağımsız denetim şirketlerince belirlenen olumsuzluklar, ilgili birimlerce öncelikli olarak değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Çıkar çatışmasına konu olan birimlerde çalışanların ücretlendirilmesi

Çalışanlarımıza verilecek ücretler Kuruluşumuzun etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumludur. Tüm çalışanlar, hiçbir ayrım gözetmeksizin üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınarak ücretlendirilir.

Başarılı olan personelin ödüllendirilmesi sağlanır.

Görev yerlerinin çıkar çatışmasına yol açmayacak şekilde belirlenmesi

Hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan işin niteliğine uygun yetkinlikte insan kaynağı temin edilir.

Kişilerin görev yerlerinin belirlenmesinde Birimlerle irtibat halinde çalışılır.

Her türlü çıkar çatışması oluşturabilecek faktörün göz önünde bulundurulması prensibiyle; yetkin insan kaynağının, doğru pozisyona, doğru zamanda yerleştirilmesi esastır.

Çıkar Çatışmasının Önlenemediği Durumlarda Takip Edilecek Prosedürler

Bir çıkar çatışmasının çözümü için alınacak aksiyonların, ilgili çalışanın görev tanımında yer alan yetkilerini aşması halinde, konu derhal bir üst yöneticiye iletilir. Üst yöneticinin gerekli aksiyonu almaması durumunda çalışanlar durumu daha üst görev seviyelerindeki yöneticilere aktarmalıdır.

Yöneticiler, söz konusu çatışmanın doğruluğunu araştırarak çıkar çatışmasının giderilmesini temin eder ve benzeri çıkar çatışmalarının tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri alır.

Gerekli durumlarda gözetimden sorumlu birimlerce inceleme gerçekleştirilir ve gereken önlemler alınır. Kuruluşumuza iletilen tüm şikâyetler değerlendirilerek süresi içinde müşterilere dönüş yapılır.

Genellik arz eden şikâyetler değerlendirilerek aksiyon alınması sağlanır.

Çıkar Çatışmalarının Kayıt Altına Alınması

Çıkar çatışmaları izlenmeli ve belgelenmelidir. Tanımlanan çatışmalar, bunları yönetmeye ilişkin kabul edilen önlemler ve atılan adımlar kayıt altına alınmalıdır.

Çıkar Çatışmalarının Bildirimi

Piyasanın işleyişinden kaynaklanan makul nedenlerden dolayı çıkar çatışmasının önlenememesi durumunda, Kuruluşumuz ile müşteriler arasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarının içeriği ve nedenleri hakkında ilgili faaliyet veya hizmet sunulmadan önce müşteriler sözlü veya yazılı olarak bilgilendirilecektir.

Bazı durumlarda ürün ve hizmetin niteliğine göre çıkar çatışması durumu söz konusu olduğunda, işleme başlanmadan önce müşterilerin bilgilendirilmesi sağlanacak, gerekirse müşterilerin rızası alınacaktır. Söz konusu bildirimlerin yapıldığına dair ispat yükü Kuruluşumuza aittir.

Çıkar Çatışmalarının Sonlandırılması

Çıkar çatışmaları kalıcı olmamakla birlikte, çatışmaya yol açan durumların ortadan kalkması durumunda çatışma sona ermiş olur.

Sorumluluklar

Kuruluşumuzun ilgili sermaye piyasası işlemlerine aracılık eden bölümlerinin görev ve sorumlulukları kurumun organizasyon yapısı çerçevesinde belirlenmiştir.

Görev tanımları ve organizasyon yapıları Kuruluşumuzun iç iletişim kanallarında yayınlanmakta ve gerektiğinde güncellenmektedir.

Yürürlük

Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girmiş olan Çıkar Çatışması Politikası, yine Yönetim Kurulu onayı ile değiştirilebilir.

Ak Yatırım hesabına gönderilen nakit tutarların müşteri hesabına ve elektronik işlem platformuna yansıtılmasına ilişkin esaslar

MÜŞTERİ, Akbank T.A.Ş. Şubeleri veya Akbank İnternet Şubesi aracılığıyla Akbank nezdinde bulunan Türk Lirası veya döviz hesaplarında bulunan nakdini Ak Yatırım hesabına aktarabilecektir. MÜŞTERİ, pay senedi, yatırım fonu, borçlanma araçları, ters repo ve para piyasası işlemleri gibi sermaye piyasası işlemlerinde kullanmak üzere serbest hesabına nakit aktarım yapabileceği gibi, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, Kaldıraçlı Alım ve Satım İşlemleri, Yurt Dışı Pay Senedi ve Yurt Dışı Türev işlemleri için bu kanalları kullanarak Ak Yatırım nezdindeki ilgili teminat hesaplarına da aktarım yapabilecektir.

Akbank nezdinde hesabı bulunmayan veya olsa bile başka bir yatırım kuruluşundaki nakdini Ak Yatırım hesabına transfer etmek isteyen MÜŞTERİ, AK YATIRIM'ın Akbank T.A.Ş nezdinde açılmış Türk Lirası veya Döviz mevduat hesaplarına transfer yaparak yatırım hesabına para aktarabilir. MÜŞTERİ, transfer işleminde kullanılacak hesap numaralarını Ak Yatırım Genel Müdürlük ve Şubelerini arayarak müşteri temsilcilerinden temin edebilir. Transfer talimatında, “Lehdar” kısmına alacak hesap sahibi “Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.” şeklinde belirtilmeli ve açıklama olarak MÜŞTERİ'ye ait Ad Soyad / Unvan ile Ak Yatırım hesap numarası yazılmalıdır. Bu şekilde yapılan transferle yatırım hesabına gelen tutar serbest bakiye olarak yaratılacak olup, işlem yapılmak istenen sermeye piyasası işlemi teminat hesabında bakiye gerektiriyorsa, MÜŞTERİ tarafından müşteri temsilcisine talimat verilerek ilgili teminat hesabına aktarımı sağlanmalıdır. Teminat hesaplarına yapılan aktarımlar mevcut entegrasyon sayesinde ilişkili olduğu elektronik işlem platformuna da otomatik olarak yansımaktadır.

Yetki Belgesi

Şirketimizin 19.10.2015 tarihinde yapılan KAP açıklaması ile “Yatırım Hizmetleri ve Yatırım Kuruluşları Tebliğleri" uyarınca Şirketimizin faaliyet izinlerinin yenilenerek "geniş yetkili aracı kurum" olarak yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verildiği kamuya duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.11.2015 tarih ve 32992422-205.03.03-E.11828 sayılı yazısı ile “Geniş Yetkili Aracı Kurum” yetki belgesi tarafımıza ulaşmıştır.

27.10.2015 tarih ve G-014 (300) sayılı “Geniş Yetkili Aracı Kurum” belgemiz ile yetkili olduğumuz “Yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin tablo”ya aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Risk Bildirim Formları
Kamuyu Aydınlatma Formu

Detaylı bilgi için tıklayın.

e-Cas Uygulaması Hakkında Duyuru

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından geliştirilen yatırımcı bilgilendirme hizmetleri kapsamında, yatırımcıların MKS (Merkezi Kaydi Sistem)'inde yer alan hesaplarında hareket oluşması halinde anlık olarak SMS ve elektronik posta ile bilgilendirilmelerini ve böylece hesaplarındaki pay senetlerine ilişkin olası hata veya suistimallerin yatırımcılar tarafından işlem anında farkedilmesini ve oluşabilecek risklerin azaltılmasını amaçlayan e-CAS (Electronic Customer Alert System) sistemi 05.10.2009 tarihinde devreye alınmıştır. (Yatırımcının tercihine dayalı olarak işleyen e-CAS Bilgilendirme Aşaması )

Yerli yatırımcıların kendilerine ait olmayan başka bir hesaba rehin tesisi veya teminat amaçlı pay senedi çıkış işlemlerinin engellendiği e-CAS Engelleme Aşaması ise 03.10.2011 tarihinde uygulamaya alınmıştır. ( e-CAS Engelleme Aşaması )

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından MKK'ya yapılan bildirimde, 01.07.2015 tarihini takip eden dönemde, e-CAS uygulamasının Genişletilmiş Engelleme Aşaması 'na yönelik olarak kurul kararı alınabileceği ifade edilmiştir. Uygulamanın 01.07.2015 tarihinden itibaren devreye alınması durumunda, e-CAS uygulamasına kaydolmamış yerli yatırımcıların kendilerine ait olmayan başka bir hesaba kayden izlenen tüm kıymetler için Borsa içi ve Borsa dışındaki satış işlemleri, kıymet transferi, şartlı virman, rehin/teminat aktarımları, ödünç pay senedi piyasasında ödünç verme, EMKT'ye (Elektronik Menkul Kıymet Transferi) devir işlemleri ve VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) opsiyon kıymet ödeme işlemleri MKS'de yapılamayacaktır.

e-CAS uygulamasına kaydolmuş yerli yatırımcıların sözkonusu işlemlerine MKS tarafından izin verileceği gibi, kayıtlı yatırımcıların hesaplarında gerçekleşen çıkış yönlü her türlü işlem (yatırım fonu katılma belgeleri işlemleri hariç) hakkında e-posta ve talep etmesi durumunda SMS ile anlık bilgilendirme yapılacaktır.

Bu kapsamda YATIRIMCILARIN 01.07.2015 TARİHİNE KADAR e-CAS UYGULAMASINA KAYIT YAPTIRMALARI GEREKMEKTEDİR.

e-CAS uygulamasına kaydolunmasına ilişkin bilgiler www.mkk.com.tr adresinde Bilgi Merkezi - Kılavuzlar bölümünde yer almaktadır. Detaylı bilgi almak isteyen yatırımcılar 444 0 655 no.lu MKK Yatırımcı Çağrı Merkezini arayabilirler.

MKK sicil ve şifre bilgisine sahip olmayan yatırımcılar Müşteri Temsilcileri veya hesaplarının bağlı bulunduğu Akbank T.A.Ş. şubelerine başvurabilirler.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Fonlarına Uygulanan Yönetim Ücreti ile Fon Giriş Çıkışlarında Uygulanan Komisyon Bilgisi

Detaylı bilgi için tıklayın.

Pay Piyasası, Pazarlar ve Pazar Grupları

Borsa İstanbul'un Pay Piyasası pazar ve grup dağılıma ilişkin duyurusu için tıklayın.

Pay Piyasası pazarlar ve pazar gruplarına ilişkin detaylı bilgi için tıklayın.

Kaydileşmeyen menkul kıymetler hakkında yatırımcıları bilgilendirme notu

SERMAYE PİYASASI KANUNU GEÇİCİ 6. MADDE DÜZENLEMELERİ HAKKINDA YATIRIMCILARI BİLGİLENDİRME NOTU

6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile değişen Sermaye Piyasası Kanunu'nun (Kanun) geçici 6'ıncı maddesi 3. fıkrası ve eklenen 4. fıkrası gereğince kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar hak sahibi adına teslim edilmeyen pay senetleri ve senetlerden doğan haklar ilgili ihraçcıya intikal edecek, yatırım fonları ise kayden iptal edilecektir. Yedi yıllık sürenin başlangıcına esas kayden izlemeye geçiş tarihleri pay senetleri için ihraçcı, yatırım fonları için fon bazında Merkezi Kayıt Kuruluşu'´nun web sitesinde (www.mkk.com.tr) döküman kütüphanesi / Listeler / Geçici 6 İntikal Listesi adresinde yayınlanmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Borsa İşlemlerinin Açık, Düzenli ve Dürüst Şekilde Gerçekleşmesine Aykırı Mahiyetteki Fiiller

BIST'DE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA BIST'NİNİ 395 SAYILI GENELGESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

BIST'de borsa işlemlerinin açık düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleştirilmesine aykırı nitelikteki emirlerin ve işlemlerin açık bir şekilde tanımlanması, gözetim veya denetim faaliyetleri sırasında bu nitelikte emir verdiği veya işlem yaptığı tespit edilen yatırımcılara BIST tarafından uygulanacak tedbirlere ilişkin BIST'nin yayınladığı 27.06.2012 tarihli Genelge'nin yatırımcıyı ilgilendiren kısmı aşağıda sunulmuş olup, pay senedi işlemlerinizde göz önünde bulundurulmasını rica ederiz.

I- Borsa İşlemlerinin Açık, Düzenli ve Dürüst Şekilde Gerçekleşmesine Aykırı Mahiyetteki Fiiller:

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (2) numaralı bendinde düzenlenen manipülasyon fiili ile BIST Yönetmeliğinin 24'üncü maddesinde tanımlanan yapay fiyat ve piyasa fiillerine ilişkin hükümler saklı olmak üzere, aşağıda belirtilen nitelikte verilen emirler ve yapılan işlemler, Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyette emirler ve işlemler olarak kabul edilir.

a) Kendinden kendine işlemler:

Bir seans boyunca, o seanstaki BIST Hisse Senetleri Piyasası ortalama sözleşme sayısının yüzde 50'si veya üzerinde işlem gerçekleşen herhangi bir pay senedinde;

1) Yatırımcının kendinden kendine gerçekleştirdiği sözleşme sayısının aynı payda gerçekleşen toplam sözleşme sayısına oranının yüzde 25 ve üzerinde olması,
2) Yatırımcının kendinden kendine gerçekleştirdiği toplam işlem miktarının , aynı payda gerçekleşen toplam işlem miktarına oranının yüzde 25 ve üzerinde olması,
3) Yatırımcının kendinden kendine gerçekleştirdiği sözleşme sayısının payda gerçekleşen toplam sözleşme sayısına oranı ile yatırımcının kendinden kendine gerçekleştirdiği toplam işlem miktarının payda gerçekleşen toplam işlem miktarına oranının aritmetik ortalamasının [yukarıda (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen oranların ortalamasının ] yüzde 40 ve üzerinde olması

koşullarının bir arada gerçekleşmesi.

b) Parçalanmış aktif emirlerle gerçekleştirilen işlemler:

Bir seans boyunca herhangi bir payın sırasında, yatırımcının ;

1) Verdiği emirleri tek seferde karşılayacak yeterlikte pasifte bekleyen emir var iken, 30 saniye veya daha kısa süre içerisinde, en az 5 sözleşme yaratacak şekilde işleme dönüşen aynı yönlü, aynı veya daha iyi fiyatlı aktif emirler iletmesi,
2) (1) numaralı alt bentte belirtilen işlem kalıbının bir seans boyunca 25 kez ve daha fazla tekrar etmesi ve tekrar eden bu nitelikteki kalıplarda gerçekleşen sözleşme sayılarının aritmetik ortalamasının en az 25 adet olması,
3) (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikteki sözleşmelerin sayısının, aynı payda gerçekleşen toplam sözleşme sayısına oranının yüzde 40 ve üzerinde; kendisi tarafından iletilip işleme dönüşen toplam aktif emir sayısına oranının ise yüzde 80 ve üzerinde olması,

koşullarının bir arada gerçekleşmesi.

Özel emirler ve maksimum lot miktarlı emirler parçalanmış aktif emir olarak dikkate alınmaz.
Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde ve Genelgenin 5 inci maddesinde belirlenen emir ve işlemlere ilişkin oran, miktar, sayı ve sürelere uymamakla birlikte, yatırımcının; yapılan düzenlemeyi dolanacak biçimde ve süreklilik arz edecek şekilde, bu oran, miktar, sayı ve sürelere çok yakın bir tarzda emir vermesi ve işlem yapması da Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst gerçekleştirilmesine aykırı mahiyette emir ve işlemler kapsamında değerlendirilerek gerekli tedbirler uygulanır.

Yukarıda sayılan emir ve işlem kalıpları dışında başkaca emir ya da işlem kalıplarının piyasa bozucu bir tarzda kullanılır hale geldiğinin görülmesi durumunda, BIST bu nitelikteki emirler ve işlemleri de Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçeklemesine aykırı mahiyette emirler ve işlemler olarak tanımlayabilir.

II- Uygulanacak Tedbirler:

Borsanın gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda yapılan tespitlere istinaden ya da Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazılı talebine bağlı olarak 4 üncü maddede belirtilen fiilleri işlediği anlaşılan yatırımcılara BIST tarafından aşağıdaki tedbirler sırasıyla uygulanır:

a) Yatırımcının bilgilendirilmesi:

Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Genelgenin 4 üncü maddesinde belirtilen fiilleri ayrı ayrı ya da birlikte, herhangi 90 günlük bir dönemde en az 3 kez işleyen yatırımcı, bu fiillerinin borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleştirilmesine aykırı mahiyette emirler ve işlemlerden olduğu ve bu tür fiillerinin devamı halinde bu Genelgede belirtilen diğer tedbirlerin sırasıyla uygulanacağı hususlarında bir defaya mahsus olmak üzere yazılı olarak bilgilendirilir.

b) Yatırımcının kimlik veya unvan bilgilerinin ilan edilmesi:

Yukarıda (a) bendinde bahsi geçen bilgilendirme yazısının yatırımcıya tebliğ edildiği tarihten sonra ve her halükarda bilgilendirmeye mesnet teşkil eden durumun oluştuğu tarihten itibaren 30 gün geçtikten sonra, yatırımcının 4'üncü maddede belirtilen fiilleri ayrı ayrı ya da birlikte, herhangi 90 günlük bir dönemde en az 3 kez tekrar işlemesi halinde, kimlik veya ünvan bilgileri genel mektup ile ilan edilir ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulur.

c) Yatırımcıya brüt takas uygulaması getirilmesi:

Yatırımcının ünvan veya kimlik bilgilerinin KAP 'ta ilan edildiği tarihten sonra, 4'üncü maddede belirtilen fiilleri ayrı ayrı ya da birlikte herhangi 30 günlük bir dönemde en az 3 kez tekrar işlemesi halinde, ilgili yatırımcıya tüm pay senetlerinde geçerli olmak ve tedbirin KAP' ta duyurulduğu tarihi takip eden ilk gün gerçekleşen işlemlerden başlamak üzere 15 gün süreyle brüt takas uygulaması getirilir. Brüt takas uygulanan gerçek ve tüzel kişi yatırımcıların kimlik ve unvan bilgileri ile tedbirin uygulanma süresi, genel mektup ile ilan edilir ve KAP' ta duyurulur.

Brüt takas, bir yatırımcının aynı gün içinde gerçekleştirdiği tüm alış ve satış işlemlerine ilişkin takas yükümlülüklerinin netleştirmeye (mahsup) tabi tutulmaksızın takas gününde ayrı ayrı yerine getirilmesini ifade eder.

Brüt takas uygulaması kapsamına alınmış olan yatırımcıların takas işlemleri BIST Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir.

d) Yatırımcıya önceden depo şartı uygulanması:

Brüt takas uygulaması kapsamına alınan bir yatırımcının, söz konusu tedbirin ilan tarihinden sonra, 4 üncü maddede belirtilen fiilleri ayrı ayrı ya da birlikte herhangi 30 günlük bir dönemde en az 3 kez tekrar işlemesi halinde, ilgili yatırımcıya tüm pay senetlerinde geçerli olmak üzere, tedbirin KAP' ta duyurulduğu tarihi takip eden ilk günden itibaren 30 gün süreyle önceden depo şartı getirilir. Önceden depo şartı getirilen gerçek ve tüzel kişi yatırımcıların kimlik ve unvan bilgileri ile tedbirin uygulanma süresi, genel mektup ile ilan edilir ve KAP' ta duyurulur.
Önceden depo şartı; bir alım satım emri verildiğinde, emir konusu nakit veya pay senetlerinin, yatırımcının emri verdiği üye nezdindeki hesaplarında bulunuyor olması veya emrin verildiği anda üyeye peşinen tevdi edilmesi zorunluluğunu ifade eder.

Üyeler, önceden depo şartı uygulaması kapsamına alınmış olan müşterileri tarafından gün boyunca verilen alım veya satım emirlerini borsaya iletmeden önce; alım emirleri için, emrin teklif edilen fiyat üzerinden parasal karşılığının üye nezdindeki ilgili müşteri hesaplarında, satım emirleri için ise emir konusu pay senedi miktarının tamamının Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş. nezdindeki üye alt hesaplarında bulunmasını sağlamakla yükümlüdürler.

Verilen emirler geçerliliğini sürdürdüğü müddetçe depo edilen nakit ya da pay senetlerinin söz konusu hesaplarda tutulması zorunludur.

İletilen emirlerin işleme dönüşmesi halinde, alım emirlerinde gerçekleşen alım işlemi tutarına tekabül eden nakit, satım emirlerinde ise satılan miktar kadar pay senedi takas yükümlülüğü yerine getirilene kadar ilgili hesaplarda tutulmaya devam edilir. Depo edilen nakit ve pay senetleri, takas işlemleri tamamlanana kadar müşteri tarafından iletilen yeni bir emrin karşılığında önceden depo edilmesi gereken nakit ya da pay senedi olarak değerlendirilemez. Benzer şekilde, takas gününde yatırımcının hesabına geçecek olan nakit veya pay senetleri de önceden depo şartı kapsamında dikkate alınmaz.

e) Yatırımcı emirlerinin geçici süreyle kabul edilmemesi (boykot):

Önceden depo şartı uygulaması kapsamına alınan bir yatırımcının söz konusu tedbirin ilan tarihinden sonra, Genelgenin 4 üncü maddesinde belirtilen fiilleri ayrı ayrı ya da birlikte herhangi 30 günlük bir dönemde en az 3 kez tekrar işlemesi halinde, ilgili yatırımcı tedbirin KAP' ta duyurulduğu tarihi takip eden ilk günden itibaren 45 gün süreyle boykot edilir ve söz konusu yatırımcıya boykot süresinin bitiminden itibaren tüm pay senetlerinde geçerli olmak ve boykot süresinin bitimini takip eden ilk gün gerçekleşen işlemlerden başlamak üzere 30 gün süreyle brüt takas uygulaması getirilir. Borsadan boykot edilen gerçek ve tüzel kişi yatırımcıların kimlik ve unvan bilgileri ile uygulanma süresi, genel mektup ile ilan edilir ve KAP' ta duyurulur.

Boykot süresince Borsa Üyeleri, yatırımcının vekil sıfatıyla verdiği emirler ya da yatırımcı adına vekil sıfatıyla verilen emirler de dahil yatırımcı adına veya hesabına verilen hiçbir alım ya da satım emrini kabul edemez.

Ancak, boykot uygulamasının başlamasından itibaren 10 gün içerisinde, sadece yatırımcının üyeden kullandığı kredi veya ödünç aldığı pay senedi borçlarının kapatılması için kredi tutan ya da ödünç pay miktarı ile sınırlı olmak üzere yapılacak alım veya satım işlemlerine ilişkin emirler, boykot kapsamı dışında tutulur.

Yatırımcının saklama bakiyesi bulunan pay senetleri ile sınırlı olmak üzere, bu pay senetlerinin yatırımcı tarafından kullanılmayan rüçhan hakkı kuponlarının satışına ilişkin emirler boykot kapsamı dışındadır.

Yukarıda (e) bendinde belirtilen tedbirin uygulanmasından sonra yatırımcının söz konusu fiilleri tekrar işlemesi halinde uygulanacak tedbirlerin niteliği ve uygulanma süreleri Borsa Yönetim Kurulunca ayrıca kararlaştırılır.

Bu madde hükmü kapsamında belirtilen tedbirlerin alınması,, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Borsa düzenlemelerine aykırılık nedeniyle inceleme yapılmasına engel teşkil etmeyeceği gibi, yatırımcı bazında ilave tedbirler alınmasına ya da piyasa, pazar, platform, sistem, menkul kıymet, üye veya ihraççı bazında başka tedbirler uygulanmasına da engel oluşturmaz.

Emir İletimi, İşlemlerin Gerçekleştirilmesi ve Tasfiyesi Politikaları

Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve tasfiyesi politikalarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgisayar ağında meydana gelebilecek sorunlar karşısında kullanılabilecek alternatif iletişim yöntemleri,

Ak Yatırım'ın acil ve beklenmedik durum karşısında, iş sürekliliğinin sağlanması, müşteri & 3. taraf mağduriyeti olmaksızın faaliyetlerinin devam edebilmesini teminen, mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü mali tablo ve kayıtlar elektronik ortamda yedekleri alınarak; basılı olarak tutulan her türlü kıymetli evrak ise, yangın, sel vb. afete karşı korumalı dolaplarda saklanmaktadır

Ak Yatırım faaliyetlerinin aralıksız sürdürülebilmesine yönelik bilgi işlem sistemlerinin devamlılığının sağlanmasını teminen ise, Ak Yatırım merkezde kullanılan tüm bilgi işlem sistemlerinin bir yedeği Akbank tarafından belirlenen bir merkezde tutulmaktadır

Bu süreçte bilgisayar ağında meydana gelebilecek kesinti sırasında telefon, faks vb. ile alınan Müşteri emirleri Borsa'ya iletilebilecektir. Böyle bir durumda aşağıda bilgileri verilen personelle irtibat kurulması gerekmektedir.

Mehmet TAMAN
Genel Müdür Yrd.
tel +90212 334 95 47,
fax +90212 292 84 01,
e_mail : mehmet.taman@akyatirim.com.tr
mehmett@bloomberg.net

Pınar ARAS
Bölüm Bşk.
tel +90212 334 95 46,
fax +90212 334 96 87,
e_mail : pinar.aras@akyatirim.com.tr
pinara@bloomberg.net

Mehmet İLGEN
Müdür
tel +90212 334 95 43,
fax +90212 292 84 01,
e_mail : mehmet.ilgen@akyatirim.com.tr
milgen1@bloomberg.net

Çağlar ŞENGİL
Müdür
tel +90212 334 94 30,
fax +90212 292 84 01,
e_mail : caglar.sengil@akyatirim.com.tr ,
csengil1@bloomberg.net

Dilek ERDOĞAN
Yönetici
tel +90212 334 95 75,
fax +90212 334 96 88,
e_mail : dilek.erdogan@akyatirim.com.tr

Neşe Pelin ÖZMEN
Yönetici
tel +90212 334 95 75,
fax +90212 292 84 01,
e_mail : nese.ozmen@akyatirim.com.tr ,
nozmen@bloomberg.net

Nazlı ÇALIK
Yetkili
tel +90212 334 94 84
fax +90212 292 84 01,
e_mail : nazli.calik@akyatirim.com.tr ,
ncalik1@bloomberg.net

TSPAKB Yatırımcı Hakları

Detaylı bilgi için tıklayın.

SPK Duyurusu

Detaylı bilgi için tıklayın.

Vergi Kimlik Bilgileri

Detaylı bilgi için tıklayın.

Elektronik ortamda müşteriler tarafından yapılabilecek işlemler ile müşteriye elektronik ortamda yapılacak bildirimler hakkında bilgilendirme notu

Elektronik işlem platformumuz olan Tradeall platformunda müşterilerimize kaldıraçlı alım-satım işlemlerinde(FOREX), yurtdışı türev piyasalarında(FUTURES ve CFD kontratları) ve yurtdışı borsalarda yabancı hisse senedi alım satım yapma imkanı sunulmaktadır. FOREX, CFD, FUTURES, VİOP işlemlerine ait hesap açılımları için müşterinin e-posta adresi zorunlu olup, bu ürünlere ait ekstreler ve diğer bildirimler bu e-posta adreslerine gönderilmektedir.

 • Elektronik ortamda müşterilerimizin sistemimizde kayıtlı e-mail adreslerine, işlem yaptığı piyasalara ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde gönderilesi gereken günlük/aylık olarak nakit ve kıymet hesap ekstresi, açık pozisyon raporu, kar-zarar raporu, gayri nakdi teminatlar raporu, alım-satım teyit formu, gerçekleşen işlemler raporu vb. raporlar gönderilmektedir.
 • Müşterilerin yapmış oldukları işlemler neticesinde teminat tamamlama yükümlülüğü doğduğunda, teminat tamamlama (Margin Call) çağrısı cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) veya e-posta gönderimi şeklinde yapılabilmektedir.
 • Müşterilerin Tradeall platformunda yapmış oldukları teminat çekme/yatırma işlemlerinde cep telefonlarına SMS bildirimi yapılabilmektedir.
 • SMS doğrulaması gerektiren durumlarda müşteri cep telefonuna SMS ile doğrulama kodu gönderilebilmektedir.
 • FOREX, CFD ve FUTURES işlemlerine ait bilgilere elektronik erişim hizmeti de sunulmaktadır.
Müşterilerin Sınıflandırılması Ve Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete'de “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" yayımlanmıştır.

Bu tebliğ ile aracı kurumların tüm müşterilerini Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilen esaslar doğrultusunda profesyonel ya da genel müşteri olarak sınıflandırmaları istenilmiştir.

Profesyonel Müşteri:

Profesyonel müşteri" kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip" müşteriyi ifade eder. Aşağıdaki kuruluşlardan biri olan veya sayılan nitelikleri haiz olanlar belgelerini ibraz etmek şartıyla Bankamızca profesyonel müşteri olarak kabul edilir.

a) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar.

b) Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar.

c) Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar.

d) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar.

e) Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, öz sermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar.

Profesyonel müşteri olarak dikkate alınmak istemediğinizi ve bu talebinizi yazılı olarak Bankaya iletildiği durumlarda, bu talebiniz dikkate alınacaktır.

Genel Müşteri:

Profesyonel müşteri tanımı kapsamına girmeyen müşteriler “genel müşteri” kabul edilir.

Talebe Dayalı Olarak Profesyonel Müşteri:

Genel müşterilerden aşağıdaki nitelikleri haiz olanlar, yazılı olarak talep etmeleri ve aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağladıklarını tevsik etmeleri durumunda, Bankanın sunabileceği hizmet ve faaliyetlerden profesyonel müşteri sıfatıyla yararlanabilir. Bir müşterinin profesyonel müşteri olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağlaması gerekir:

a) İşlem yapılması talep edilen piyasalarda son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az 500.000 Türk Lirası hacminde ve en az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olmaları

b) Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması

c) Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olması veya sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olması veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olması

Kurumumuza bu belgeleri ibraz ederek başvuran müşteri, Banka tarafından kabul edilmesi ertesinde talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilecektir. Aksi takdirde genel müşteri olmaya devam edeceklerdir.

Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu Bankaya bildirmekle yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

Profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümleri:

Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen, profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir:

a) Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir:

Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin “müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat” başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir.

b) Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir:

Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin “müşteri varlıklarına ilişkin bildirim” başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması/talimat alınması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.

c) Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir:

Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin “uygunluk testi” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.

d) Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir:

Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin “yerindelik testi” başlıklı 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile ilgili olarak;

 • Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı,
 • Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı hakkında bilgilerin alınması zorunlu değildir (ilgili maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendinde yer alan bilgiler).

e) Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır:

Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin “müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü” başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Alınan kişisel verilerin saklama ve kullanım koşulları

Yatırımcıların tüm şahsi verileri, ilgili emir iletim sistemi ve aracı kurum otomasyon uygulaması içinde saklanmakta, söz konusu verilere erişim yalnızca yetkili personel tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Ak Yatırım topladığı yatırımcı verilerini ve bunlardan türetilen verileri kurumsal saklama ünitelerinde yedekli sistemlerde saklamaktadır. Belli dönemlerde alınan bu yedeklerin sağlıklı muhafaza edilip edilmedikleri testler gerçekleştirilerek kontrol edilmektedir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca iz kaydıyla (hash) saklanması öngörülen veriler elektronik ortamda zaman damgalı olarak saklanmaktadır. Şirketimiz bilgi güvenliği politikası çerçevesinde gerekli önlemler alınmaktadır.

Tüm müşteri sözleşmeleri ve belgeleri yalnızca yetkili kurum çalışanları tarafından erişilebilen güvenli ortamlarda saklanır. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinde değişiklik olduğunda tarafımıza bildirim yapması gerekmektedir.

Yasal zorunluluk gereği bilgi vermekle yükümlü olunan kurumların talebi halinde kişisel bilgiler bu kurumlarla paylaşılabilecektir.

Kullanılan bilgisayar ağı ve şifreleme sisteminin olası riskleri ve güvenliği

Yatırımcılar, kullandığı Ak Yatırım uygulamaları ve Ak Yatırım'a emir iletimlerinde SSL sertifikası ile güvenli bağlantı yöntemi kullanılmaktadır. Ak Yatırım sistemleri güncel firewall ve anti virüs yazılımları ile son derece güvenli bir altyapıya sahiptir. Türkiye genelinde meydana gelebilecek internet, telekomünikasyon kesintilerinde, veri merkezlerimizin de etkilenebileceği doğal afet, toplumsal olaylar vb. mücbir sebepler dışında Ak Yatırım uygulamalarında kesinti oluşması beklenmemektedir. Teknik donanım, sunucu vb. kaynaklı kısa süreli servis sorunlarında ise ilgili telefon numaraları üzerinden hizmet verilmeye devam edilecektir.

SSL şifreleme yöntemi kırılması oldukça zor bir şifreleme yöntemidir. Ayrıca yatırımcı şifreleri de veri tabanında dahi şifreli tutulmaktadır ve personelin dahi görmesi mümkün değildir. Yatırımcı şifresinin phishing, kötü amaçlı yazılım vb. yöntemler ile temini risk oluşturmaktadır. Bu sebeple yatırımcıların kullandıkları cihazlarda kötü amaçlı yazılımlara karşı önlem almaları gerekmektedir.

Yatırımcıların işlem yaptıkları cihazların Internet bağlantılarında bir sorun olmadığından emin olmaları gerekmektedir. Ayrıca yatırımcı bilgilerinin istenmeyen kişilerin eline geçmesine sebep olabileceği için cihazlarında kötü amaçlı yazılımlara karşı gerekli güvelik önlemlerini almaları gerekmektedir.

Ak Yatırım hiçbir suretle kişisel bilgilerinizi e-posta yoluyla yatırımcılardan istememektedir. Yatırımcı şifreleri hiçbir koşulla Ak Yatırım personeli dahil kimse ile paylaşılmamalıdır. Genel kullanıma açık, Internet cafe, otel, havalimanı gibi yerlerde bulunan bilgisayarlardan finansal işlem yapılması genel olarak güvenlik sorununa sebebiyet verebilir.

Borsada işlem görmeyen sermaye piyasası araçları için verilen anlık alım satım fiyat tekliflerine,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine konu ürünlere ait fiyat kotasyonları likitide sağlayıcı olarak adlandırılan global yatırım bankaları ve aracı kurumlardan derlenerek TradeAll işlem platformunda en iyi alıcı ve en iyi satıcı olarak müşterilere sunulur.

Tezgahüstü piyasa ürünü olan fark kontratı (CFD) ürünlerine ilişkin fiyat kotasyonları yurt dışı aracı kuruluşlardan elde edilerek müşterilere sunulur.

ak

Size en iyi deneyimin sunulması için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde size özel ve tercihlerinize göre kişiselleştirilmiş çerezler konumlandırılmaktadır. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.