Acentalarımız
ak yatirim

ak yatırım

ak yatırım
GÖNDER

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarınız Hakkında Bilgilendirme ve Beyan Formu ile Aydınlatma Metni

ak

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarınız Hakkında Bilgilendirme ve Beyan Formu ile Aydınlatma Metni

Güvenliğiniz ve özel hayatın gizliliği bizim için her zaman en önemli noktalardan biridir. Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girdi. Hassasiyetle üzerinde durduğumuz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında sizleri de detaylı olarak bilgilendirmek isteriz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKHK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimlik, iletişim, varlık, finansal ürünleri, yatırım ürünleri ve alışkanlıklarını, risk profili, tüketici alışkanlığına ilişkin bilgileri, (Bilanço, mizan, krediler, rating, skoring, harcamaları vb.), yatırım ve finansal ürünlere erişimde kullandığı yöntemlere ilişkin bilgiler (IP, mobil tel markası-modeli, tarayıcı tipi, versiyonu, ekranlar üzerindeki hareketleri, sosyal medya bilgisi vb.), şube kamera/telefon kayıtlarındaki ses ve/veya görüntü tipi bilgiler, ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş (“Ak Yatırım”) / Akbank T.A.Ş'nın (“Akbank”) müşteri ile imzaladığı sözleşmeler kapsamındaki işlemler sonucu edindiği müşterinin kimliğini belirleyici veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

Ak Yatırım, Yatırım hizmetlerini tarafınıza sunabilmek için, söz konusu hizmetlerde emir iletimine aracı kurum Akbank olduğundan, tarafınız ile işbu Çerçeve Sözleşmesi imzalamaktadır.

Genel Müdürlük, Akbank ve Ak Yatırım Şubeleri, internet şubesi, demo hesaplar, çağrı merkezi, sosyal medya gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, Ak Yatırım'ın sunduğu her bir ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlanabilmesi, bu ürün hizmet özelinde müşteri ile hukuki/ticari ilişki kurulabilmesi ve imzalanan sözleşme gereklerinin yerine getirilebilmesi, müşteriye hitap eden ürün gruplarının tespit edilebilmesi, müşteri ve sermaye piyasası ihtiyaçlarına yönelik geliştirme yapılabilmesi, yasalar ile belirlenmiş/sınırlanmış amaçlar dahilinde doğrudan müşteriden veya KKB, Risk Merkezi, MASAK gibi diğer resmi ya da doğrudan/dolaylı bağlı ortaklıklarından veya ana ortaklıklardan veya hizmet alıp verdiği gerçek ya da tüzel üçüncü kişilerden edinebildiği Kişisel Veriler Veri Sorumlusu sıfatı ile Ak Yatırım tarafından işlenebilecektir.

Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu, Ticaret Kanunu, Vergi Usül Kanunu, Masak mevzuatı gibi yasal düzenlemelerde yer alan müşterinin kimliği, adresi gibi erişim bilgilerini tespite ve yasal süreler dahilinde saklanmasına ilişkin düzenlemeler ile TSPB, BİST, SPK, MASAK, BDDK, TCMB, Hazine Müsteşarlığı gibi yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği kişisel veriler Veri Sorumlusu olarak Şirketimiz ve Emir İletimine Aracılık anlaşması yaptığımız Akbank sistemlerinde kaydedilmekte, depolanmakta, korunmakta, sınıflandırılmakta, güncellenmekte ve yasal sınırlar dahilinde 3. Kişiler ile paylaşılabilmekte ve KVKHK'da sayılan şekillerde işlenebilmektedir. Ak Yatırım'ın sunduğu her bir ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlanabilmesi, bu ürün hizmet özelinde müşteri ile hukuki/ticari ilişki kurulabilmesi ve imzalanan sözleşme gereklerinin yerine getirilebilmesi, müşteriye hitaben eden ürün gruplarının tespit edibilmesi, müşteri ve yatırım ihtiyaçlarına yönelik geliştirme yapılabilmesi, gibi yasalar ile belirlenmiş/sınırlanmış amaçlar dahilinde kişisel verileri işleyebilmektedir.

Ak Yatırım nezdindeki kişisel veriler, müşteri bilgilerini istemeye kanunen yetkili Resmi merciler, BDDK, SPK, TCMB, MASAK gibi kamu tüzel kişileri, ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştirakler; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflar, işbirliği yapılan kuruluşlar, program ortakları, ortak marka çalışması yaptığı taraflar ve onların işbirliği içinde olduğu üçüncü kişiler, yurtiçi / yurtdışı bankalar, finansal kuruluşlar ile amaç ile sınırlı ölçüde paylaşılmaktadır.

KVKHK gereğince, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini sorma, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında aktarıldığı 3. Kişileri öğrenme, kişisel verilerin eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, bu düzeltme işleminin bilginin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yasal sınırlar hariç olmak üzere KVKHK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere silinme/yok edilme talebinizin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ile özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarında Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("AK Yatırım") olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket ediyoruz. Bu konularda sizleri bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

AK Yatırım Müşterileri ve Müşterilerinin yetkililerinden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmeti sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır. Bu bağlamda kişisel veriler, Şirketimiz hizmetlerini sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi amacıyla,  yürütülen faaliyetlere ilişkin müşterilerle iletişime geçilmesi, tanıtım ve pazarlamalar yapılması, müşteriye hitap eden ürün gruplarının tespit edilmesi, raporlamaların yapılması, şirket güvenliğinin sağlanması kapsamında aksiyonlar alınması, müşterilerin kredibilite ve karlılık değerlendirmelerinin yapılması, repo, virman, EFT/Havale, türev, menkul kıymetlere ilişkin işlemler yürütülmesi, resmi kurum talepleri ve yasal yükümlülükler sebebiyle incelemeler, raporlamalar, listemeler, bildirimler yapılması vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP

AK Yatırım Müşterileri ve/veya Müşteri'nin yetkilileri, potansiyel müşteri ve 3.kişilerin kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, kendilerinden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ürün/hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ile sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi gayesi ile temin edebilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

AK Yatırım hizmet sağlaması amacıyla almış olduğu verileri, başta emir iletimine aracılık hizmeti aldığı Akbank T.A.Ş olmak üzere hizmet aldığı yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle, hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlar, iştirakler, sözleşme imzaladığı iş ortaklarıyla, ortak çalışmalar yaptığı üçüncü kişilerle paylaşabilmektedir.

AK Yatırım'ın Müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz AK Yatırım tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz AK Yatırım tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslararası yasal, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Gerçek kişi olması halinde Müşteri, tüzel kişi olması halinde ise Müşteri'nin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca, AK Yatırım'a başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler AK Yatırım tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Başvurunun sonuçlandırılabilmesi için Şirketimiz tarafından yapılabilecek belirli kimlik doğrulama taleplerinin müşteri tarafından yerine getirmesi gerekebilir.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

KVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Talep Formu'nu doldurarak :

 • Formu bu başvuru esnasında imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte AK Yatırım Genel Müdürlüğüne, AK Yatırım şubelerine veya Akbank Şubelerine bizzat başvuru yapabilir veya
 • Formu kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte noter kanalı ile Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sabancı Center 4.Levent, 34330 İstanbul adresine gönderebilir veya
 • Formu, akyatirim@hs03.kep.tr adresine, veri sahibine ait (Kayıtlı Elektronik Posta) KEP vasıtasıyla kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte iletebilirsiniz.

Bu kapsamda, konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurularınızın tarafımızca yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

ak