Acentalarımız
ak yatirim

ak yatırım

ak yatırım
SEND

Legal Information

Risk Bildirim Formları
Kamuyu Aydınlatma Formu

Detaylı bilgi için tıklayın.

e-Cas Uygulaması Hakkında Duyuru

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından geliştirilen yatırımcı bilgilendirme hizmetleri kapsamında, yatırımcıların MKS (Merkezi Kaydi Sistem)'inde yer alan hesaplarında hareket oluşması halinde anlık olarak SMS ve elektronik posta ile bilgilendirilmelerini ve böylece hesaplarındaki hisse senetlerine ilişkin olası hata veya suistimallerin yatırımcılar tarafından işlem anında farkedilmesini ve oluşabilecek risklerin azaltılmasını amaçlayan e-CAS (Electronic Customer Alert System) sistemi devreye alınmıştır.

Söz konusu sistem iki aşamadan oluşmaktadır:

İlk aşama olan Bilgilendirme Aşamasında, MKS'de kayıtlı olan yerli gerçek ve tüzel kimlik tipli yatırımcıların SMS ve/veya e-posta yoluyla bilgilendirilmesi uygulamasına başlanacaktır. Bu kapsamda yatırımcılar, 05.10.2009 tarihinden itibaren MKK sicil numarası ve şifresi ile MKKweb Yatırımcı uygulamasına bağlanarak geçerli bir cep telefonu numarası ve/veya elektronik posta adresi bildirerek e-CAS sistemine kayıt olacaklardır. Kayıt yapacak yerli gerçek kişiler için cep telefonu numarası zorunlu olup, elektronik posta adresi seçimlik olacak, yerli gerçek kişi dışındaki diğerleri için ise elektronik posta adresi zorunlu, cep telefonu numarası seçimlik olacaktır.

İkinci aşama olan Engelleme ve Onay Aşamasında ise, e-CAS sistemine kaydolan yatırımcıların,

i. Çıkış yönlü tüm hisse senedi işlemlerine, (Satış, kıymet transferi, Ödünç Pay Senedi Piyasası işlemi, şartlı virman)
ii. Hisse senedi rehin ve teminat işlemlerine,
iii. Hesabındaki sermaye piyasası araçları üzerine tesis edilen haciz ve tedbir işlemlerine,
iv. Yatırımcının rehin aldığı ve kendi hesabında saklanmakta olan sermaye piyasası araçları üzerine tesis edilen haciz ve tedbir işlemlerine,

ilişkin bilgilendirme mesajları yatırımcılar tarafından oluşturulmuş kayıtlarda yer alan cep telefonu numarası veya elektronik posta adresine, MKK tarafından gönderilecektir. Söz konusu iletişim bilgilerinin bulunmaması veya hatalı olması halinde ise, yatırımcının yukarıda belirtilen işlemleri MKK tarafından engellenecek ve ancak yatırımcının elektronik olarak vereceği onaydan sonra gerçekleştirilecektir. MKK tarafından Engelleme ve Onay Aşamasına ilk olarak rehin tesisi veya teminat amaçlı olarak hisse senedi çıkış işlemlerinin engellenmesi ile başlanması konusu değerlendirilmektedir.

Bu doğrultuda yatırımcıların, gerek Bilgilendirme, gerekse Engelleme ve Onay aşamalarındaki işlemlerinde herhangi bir aksaklık yaşamamaları açısından;

1. Yukarıda açıklanan e-CAS uygulaması hakkında bilgilendirilmeleri (yatırımcılar detaylı bilgi için 444 0 655 no.lu MKK Yatırımcı Çağrı Merkezini arayabilirler)
2. 05.10.2009 tarihinden itibaren MKK sicil numarası ve şifresi ile MKKweb Yatırımcı uygulamasına bağlanarak e-CAS 2.0 sistemine kaydolmaları ve iletişim bilgilerinde değişiklik olması halinde de mevcut kayıtlarını güncellemeleri konusunda yönlendirilmeleri,
3. MKK sicil ve şifre bilgisine sahip olmayan yatırımcıların ise, Müşteri Temsilcileri/Akbank Şubeleri ile irtibata geçerek AK YATIRIM aracılığıyla MKK sicil ve şifre talebinde bulunmaları

önem arz etmektedir.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Fonlarına Uygulanan Yönetim Ücreti ile Fon Giriş Çıkışlarında Uygulanan Komisyon Bilgisi

Detaylı bilgi için tıklayın.

Hisse Senetleri Gruplandırması Hakkında

Detaylı bilgi için tıklayın.

01/10/2012 tarihinden itibaren A-B-C Listelerinde yer alacak hisseler

Detaylı bilgi için tıklayın.

Kaydileşmeyen menkul kıymetler hakkında yatırımcıları bilgilendirme notu

SERMAYE PİYASASI KANUNU GEÇİCİ 6. MADDE DÜZENLEMELERİ HAKKINDA YATIRIMCILARI BİLGİLENDİRME NOTU

6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile değişen Sermaye Piyasası Kanunu’nun (Kanun) geçici 6’ıncı maddesi 3. fıkrası ve eklenen 4. fıkrası gereğince kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar hak sahibi adına teslim edilmeyen hisse senetleri ve senetlerden doğan haklar ilgili ihraçcıya intikal edecek, yatırım fonları ise kayden iptal edilecektir. Yedi yıllık sürenin başlangıcına esas kayden izlemeye geçiş tarihleri hisse senetleri için ihraçcı, yatırım fonları için fon bazında Merkezi Kayıt Kuruluşu’´nun web sitesinde (www.mkk.com.tr) döküman kütüphanesi / Listeler / Geçici 6 İntikal Listesi adresinde yayınlanmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Borsa İşlemlerinin Açık, Düzenli ve Dürüst Şekilde Gerçekleşmesine Aykırı Mahiyetteki Fiiller

BIST'DE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA BIST'NİNİ 395 SAYILI GENELGESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

BIST'de borsa işlemlerinin açık düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleştirilmesine aykırı nitelikteki emirlerin ve işlemlerin açık bir şekilde tanımlanması, gözetim veya denetim faaliyetleri sırasında bu nitelikte emir verdiği veya işlem yaptığı tespit edilen yatırımcılara BIST tarafından uygulanacak tedbirlere ilişkin BIST'nin yayınladığı 27.06.2012 tarihli Genelge'nin yatırımcıyı ilgilendiren kısmı aşağıda sunulmuş olup, hisse senedi işlemlerinizde göz önünde bulundurulmasını rica ederiz.

I- Borsa İşlemlerinin Açık, Düzenli ve Dürüst Şekilde Gerçekleşmesine Aykırı Mahiyetteki Fiiller:

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (2) numaralı bendinde düzenlenen manipülasyon fiili ile BIST Yönetmeliğinin 24'üncü maddesinde tanımlanan yapay fiyat ve piyasa fiillerine ilişkin hükümler saklı olmak üzere, aşağıda belirtilen nitelikte verilen emirler ve yapılan işlemler, Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyette emirler ve işlemler olarak kabul edilir.

a) Kendinden kendine işlemler:

Bir seans boyunca, o seanstaki BIST Hisse Senetleri Piyasası ortalama sözleşme sayısının yüzde 50'si veya üzerinde işlem gerçekleşen herhangi bir hisse senedinde;

1) Yatırımcının kendinden kendine gerçekleştirdiği sözleşme sayısının aynı hissede gerçekleşen toplam sözleşme sayısına oranının yüzde 25 ve üzerinde olması,
2) Yatırımcının kendinden kendine gerçekleştirdiği toplam işlem miktarının , aynı hissede gerçekleşen toplam işlem miktarına oranının yüzde 25 ve üzerinde olması,
3) Yatırımcının kendinden kendine gerçekleştirdiği sözleşme sayısının hissede gerçekleşen toplam sözleşme sayısına oranı ile yatırımcının kendinden kendine gerçekleştirdiği toplam işlem miktarının hissede gerçekleşen toplam işlem miktarına oranının aritmetik ortalamasının [yukarıda (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen oranların ortalamasının ] yüzde 40 ve üzerinde olması

koşullarının bir arada gerçekleşmesi.

b) Parçalanmış aktif emirlerle gerçekleştirilen işlemler:

Bir seans boyunca herhangi bir hissenin sırasında, yatırımcının ;

1) Verdiği emirleri tek seferde karşılayacak yeterlikte pasifte bekleyen emir var iken, 30 saniye veya daha kısa süre içerisinde, en az 5 sözleşme yaratacak şekilde işleme dönüşen aynı yönlü, aynı veya daha iyi fiyatlı aktif emirler iletmesi,
2) (1) numaralı alt bentte belirtilen işlem kalıbının bir seans boyunca 25 kez ve daha fazla tekrar etmesi ve tekrar eden bu nitelikteki kalıplarda gerçekleşen sözleşme sayılarının aritmetik ortalamasının en az 25 adet olması,
3) (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikteki sözleşmelerin sayısının, aynı hissede gerçekleşen toplam sözleşme sayısına oranının yüzde 40 ve üzerinde; kendisi tarafından iletilip işleme dönüşen toplam aktif emir sayısına oranının ise yüzde 80 ve üzerinde olması,

koşullarının bir arada gerçekleşmesi.

Özel emirler ve maksimum lot miktarlı emirler parçalanmış aktif emir olarak dikkate alınmaz.
Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde ve Genelgenin 5 inci maddesinde belirlenen emir ve işlemlere ilişkin oran, miktar, sayı ve sürelere uymamakla birlikte, yatırımcının; yapılan düzenlemeyi dolanacak biçimde ve süreklilik arz edecek şekilde, bu oran, miktar, sayı ve sürelere çok yakın bir tarzda emir vermesi ve işlem yapması da Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst gerçekleştirilmesine aykırı mahiyette emir ve işlemler kapsamında değerlendirilerek gerekli tedbirler uygulanır.

Yukarıda sayılan emir ve işlem kalıpları dışında başkaca emir ya da işlem kalıplarının piyasa bozucu bir tarzda kullanılır hale geldiğinin görülmesi durumunda, BIST bu nitelikteki emirler ve işlemleri de Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçeklemesine aykırı mahiyette emirler ve işlemler olarak tanımlayabilir.

II- Uygulanacak Tedbirler:

Borsanın gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda yapılan tespitlere istinaden ya da Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazılı talebine bağlı olarak 4 üncü maddede belirtilen fiilleri işlediği anlaşılan yatırımcılara BIST tarafından aşağıdaki tedbirler sırasıyla uygulanır:

a) Yatırımcının bilgilendirilmesi:

Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Genelgenin 4 üncü maddesinde belirtilen fiilleri ayrı ayrı ya da birlikte, herhangi 90 günlük bir dönemde en az 3 kez işleyen yatırımcı, bu fiillerinin borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleştirilmesine aykırı mahiyette emirler ve işlemlerden olduğu ve bu tür fiillerinin devamı halinde bu Genelgede belirtilen diğer tedbirlerin sırasıyla uygulanacağı hususlarında bir defaya mahsus olmak üzere yazılı olarak bilgilendirilir.

b) Yatırımcının kimlik veya unvan bilgilerinin ilan edilmesi:

Yukarıda (a) bendinde bahsi geçen bilgilendirme yazısının yatırımcıya tebliğ edildiği tarihten sonra ve her halükarda bilgilendirmeye mesnet teşkil eden durumun oluştuğu tarihten itibaren 30 gün geçtikten sonra, yatırımcının 4'üncü maddede belirtilen fiilleri ayrı ayrı ya da birlikte, herhangi 90 günlük bir dönemde en az 3 kez tekrar işlemesi halinde, kimlik veya ünvan bilgileri genel mektup ile ilan edilir ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulur.

c) Yatırımcıya brüt takas uygulaması getirilmesi:

Yatırımcının ünvan veya kimlik bilgilerinin KAP 'ta ilan edildiği tarihten sonra, 4'üncü maddede belirtilen fiilleri ayrı ayrı ya da birlikte herhangi 30 günlük bir dönemde en az 3 kez tekrar işlemesi halinde, ilgili yatırımcıya tüm hisse senetlerinde geçerli olmak ve tedbirin KAP' ta duyurulduğu tarihi takip eden ilk gün gerçekleşen işlemlerden başlamak üzere 15 gün süreyle brüt takas uygulaması getirilir. Brüt takas uygulanan gerçek ve tüzel kişi yatırımcıların kimlik ve unvan bilgileri ile tedbirin uygulanma süresi, genel mektup ile ilan edilir ve KAP' ta duyurulur.

Brüt takas, bir yatırımcının aynı gün içinde gerçekleştirdiği tüm alış ve satış işlemlerine ilişkin takas yükümlülüklerinin netleştirmeye (mahsup) tabi tutulmaksızın takas gününde ayrı ayrı yerine getirilmesini ifade eder.

Brüt takas uygulaması kapsamına alınmış olan yatırımcıların takas işlemleri BIST Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir.

d) Yatırımcıya önceden depo şartı uygulanması:

Brüt takas uygulaması kapsamına alınan bir yatırımcının, söz konusu tedbirin ilan tarihinden sonra, 4 üncü maddede belirtilen fiilleri ayrı ayrı ya da birlikte herhangi 30 günlük bir dönemde en az 3 kez tekrar işlemesi halinde, ilgili yatırımcıya tüm hisse senetlerinde geçerli olmak üzere, tedbirin KAP' ta duyurulduğu tarihi takip eden ilk günden itibaren 30 gün süreyle önceden depo şartı getirilir. Önceden depo şartı getirilen gerçek ve tüzel kişi yatırımcıların kimlik ve unvan bilgileri ile tedbirin uygulanma süresi, genel mektup ile ilan edilir ve KAP' ta duyurulur.
Önceden depo şartı; bir alım satım emri verildiğinde, emir konusu nakit veya hisse senetlerinin, yatırımcının emri verdiği üye nezdindeki hesaplarında bulunuyor olması veya emrin verildiği anda üyeye peşinen tevdi edilmesi zorunluluğunu ifade eder.

Üyeler, önceden depo şartı uygulaması kapsamına alınmış olan müşterileri tarafından gün boyunca verilen alım veya satım emirlerini borsaya iletmeden önce; alım emirleri için, emrin teklif edilen fiyat üzerinden parasal karşılığının üye nezdindeki ilgili müşteri hesaplarında, satım emirleri için ise emir konusu hisse senedi miktarının tamamının Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş. nezdindeki üye alt hesaplarında bulunmasını sağlamakla yükümlüdürler.

Verilen emirler geçerliliğini sürdürdüğü müddetçe depo edilen nakit ya da hisse senetlerinin söz konusu hesaplarda tutulması zorunludur.

İletilen emirlerin işleme dönüşmesi halinde, alım emirlerinde gerçekleşen alım işlemi tutarına tekabül eden nakit, satım emirlerinde ise satılan miktar kadar hisse senedi takas yükümlülüğü yerine getirilene kadar ilgili hesaplarda tutulmaya devam edilir. Depo edilen nakit ve hisse senetleri, takas işlemleri tamamlanana kadar müşteri tarafından iletilen yeni bir emrin karşılığında önceden depo edilmesi gereken nakit ya da hisse senedi olarak değerlendirilemez. Benzer şekilde, takas gününde yatırımcının hesabına geçecek olan nakit veya hisse senetleri de önceden depo şartı kapsamında dikkate alınmaz.

e) Yatırımcı emirlerinin geçici süreyle kabul edilmemesi (boykot):

Önceden depo şartı uygulaması kapsamına alınan bir yatırımcının söz konusu tedbirin ilan tarihinden sonra, Genelgenin 4 üncü maddesinde belirtilen fiilleri ayrı ayrı ya da birlikte herhangi 30 günlük bir dönemde en az 3 kez tekrar işlemesi halinde, ilgili yatırımcı tedbirin KAP' ta duyurulduğu tarihi takip eden ilk günden itibaren 45 gün süreyle boykot edilir ve söz konusu yatırımcıya boykot süresinin bitiminden itibaren tüm hisse senetlerinde geçerli olmak ve boykot süresinin bitimini takip eden ilk gün gerçekleşen işlemlerden başlamak üzere 30 gün süreyle brüt takas uygulaması getirilir. Borsadan boykot edilen gerçek ve tüzel kişi yatırımcıların kimlik ve unvan bilgileri ile uygulanma süresi, genel mektup ile ilan edilir ve KAP' ta duyurulur.

Boykot süresince Borsa Üyeleri, yatırımcının vekil sıfatıyla verdiği emirler ya da yatırımcı adına vekil sıfatıyla verilen emirler de dahil yatırımcı adına veya hesabına verilen hiçbir alım ya da satım emrini kabul edemez.

Ancak, boykot uygulamasının başlamasından itibaren 10 gün içerisinde, sadece yatırımcının üyeden kullandığı kredi veya ödünç aldığı hisse senedi borçlarının kapatılması için kredi tutan ya da ödünç hisse miktarı ile sınırlı olmak üzere yapılacak alım veya satım işlemlerine ilişkin emirler, boykot kapsamı dışında tutulur.

Yatırımcının saklama bakiyesi bulunan hisse senetleri ile sınırlı olmak üzere, bu hisse senetlerinin yatırımcı tarafından kullanılmayan rüçhan hakkı kuponlarının satışına ilişkin emirler boykot kapsamı dışındadır.

Yukarıda (e) bendinde belirtilen tedbirin uygulanmasından sonra yatırımcının söz konusu fiilleri tekrar işlemesi halinde uygulanacak tedbirlerin niteliği ve uygulanma süreleri Borsa Yönetim Kurulunca ayrıca kararlaştırılır.

Bu madde hükmü kapsamında belirtilen tedbirlerin alınması,, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Borsa düzenlemelerine aykırılık nedeniyle inceleme yapılmasına engel teşkil etmeyeceği gibi, yatırımcı bazında ilave tedbirler alınmasına ya da piyasa, pazar, platform, sistem, menkul kıymet, üye veya ihraççı bazında başka tedbirler uygulanmasına da engel oluşturmaz.

İş Sürekliliği ve Acil Beklenmedik Durum Planı Bilgilendirme Notu

Detaylı bilgi için tıklayın.

Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve tasfiyesinin nasıl yapılacağı

Emirlerin İletilme Şekli; Müşteri, İ.M.K.B. Yönetmeliği'nin 28. maddesinde belirtildiği üzere alım ve/veya satım (BYF katılma payı oluşturma ve/veya geri alma dahil), yapılacak sermaye piyasası araçları için esasen yazılı olarak emir verecektir. Ancak AK YATIRIM / ACENTE isterse telefon, teleks, faks ve benzeri iletişim araçlarıyla ya da uzaktan erişim araçlarından yararlanmak suretiyle veya sözlü olarak da verilen emirleri kabul edebilir. AK YATIRIM / ACENTE yazıyla teyit edilmemiş emirleri yerine getirip getirmemekte serbest olup; müşteri tarafından verilen emri kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. AK YATIRIM / ACENTE, emri kısmen ya da tamamen kabul etmediğini, nedenini açıklama zorunluluğu olmadan, müşteriye ya da kanuni temsilcisine hemen bildirmekle yükümlüdür. Emri veren müşteri, emrin borsaya intikal ettirilmesinden önce emri değiştirebilir veya geri alabilir. Hisse Senetleri Piyasası Alım Satım Sistemi’ne girilmiş olan ve bekleyen normal ve özel emirlerin tek tek, emir bazında iptal edilmesi mümkündür. Emir tamamen iptal edilebileceği gibi, miktarı da azaltılabilir. Müşteri tarafından verilen emirler İ.M.K.B. Yönetmeliği'nin 29. maddesine uygun olarak tanzim edilir. Müşteri emirlerinde;

ilişkin bilgilerin bulunması zorunludur.

Emirlerinin Alınması ve İzlenmesi; Müşteriden gerek seanstan önce gerekse seans sırasında telefon, faks, ATM kayıtları, elektronik ortam ya da benzeri şekillerde, müşteri imzası olmaksızın emir alınabilir. Bu emirler genel hükümler açısından sözlü emir niteliğindedir. AK YATIRIM / ACENTE'nin telefon ile alınan müşteri emirlerine ilişkin ses kayıtlarını tutması zorunludur. Yazılı ve sözlü olarak alınan tüm emirlerde, müşterinin talebi halinde, emrin alınması sırasında müşteriye emir alınış numarası verilir. AK YATIRIM merkez ve merkez dışı örgütlerinden alınan yazılı veya sözlü tüm müşteri emirleri, bilgisayar ortamında düzenlenmiş olan "Müşteri Emri Formu"na müteselsil sıra numarası izleyecek şekilde kaydedilir. Bu formlar esas alınarak seans öncesi ve sırasında alınan tüm emirler, bilgisayar ortamında düzenlenen "Seans Takip Formu" na zaman önceliğine göre otomatik olarak kaydedilir. Sözlü alım satım emirlerine dayanılarak yapılan işlemlerde, sözlü emrin varlığının ispat yükümlülüğü AK YATIRIM / ACENTE'ye aittir. Faks, ATM kayıtları, bilgisayar ağı yoluyla girilen kayıtlar ile ses ve görüntü kayıtları ve diğer her türlü delil ya da yazılı delil başlangıcı gibi müşteri mutabakatını içermeyen AK YATIRIM / ACENTE kayıtları tek taraflı delil oluşturamaz. Alım veya satım emri vermesine rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini iddia eden MÜŞTERİ, emri verdiğini ispat etmekle yükümlüdür. Müşteriden yazılı emir alındığında, işbu maddenin yukarıdaki paragrafında belirtilen hususları kapsayan "Müşteri Emri Formu", AK YATIRIM / ACENTE tarafından en az iki örnek düzenlenir ve formun imzalı bir örneği müşteriye verilir. Gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılmaksızın müşteri emirlerine ilişkin tüm "Müşteri Emri Formları", elektronik ortamda alınan emirlere ilişkin belgeler ile faks kayıtları ve internet de dahil olmak üzere elektronik ortamda alınan müşteri emirlerine ilişkin Seri:5 No:6 sayılı Tebliğ'in dokuzuncu maddesinde belirtilen elektronik kayıtlar düzenleme tarihinden itibaren 5 yıl süreyle saklanır. Sözlü emirlere ilişkin ses kayıtları emir tarihinden sonra gelen takvim yılı başından itibaren 2 sene süreyle saklanır.

Emirlerin Geçerlilik Süresi ve Yenilenmesi; Müşteri, emrinin geçerlilik süresini istediği gibi belirleyebilir. Belirlenen süre içinde emrin gerçekleşmemesi halinde emir geçerliliğini yitirir. Süresi belirlenmemiş olan emirler seans içinde verilmişse o seans için, aksi takdirde takip eden ilk seans için geçerlidir. Günlük ve/veya tek seans için verilen emirler ayrıca belirtilmelidir. Aksi takdirde işbu paragrafın ikinci cümlesi geçerli olacaktır. Müşterinin borsa dışı piyasalar için verdiği emir aynı gün için geçerlidir. Müşteri tarafından verilen emrin AK YATIRIM / ACENTE'nin kontrolü dışındaki sebeplerle belirlenen süre içinde yerine getirilememesi durumunda emir geçerliliğini yitirir. Müşteri, geçerliliğini kaybetmiş emrinin yerine getirilmesini halen istiyorsa, emrini yeniden vermekle yükümlüdür. Müşteri, emirlerini İ.M.K.B. Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde tanımlandığı üzere limitli ya da serbest fiyattan verebilir. Limitli emirde müşteri alıcı ise, işlemin gerçekleşmesi için kabul ettiği en yüksek fiyatı; müşteri satıcı ise satmaya razı olduğu en düşük fiyatı belirler. Müşteri tarafından verilen emrin açık ve anlaşılır olması esastır. Verilen emirde açıklık yoksa veya herhangi bir fiyat belirlenmemiş ise müşteri, emri serbest fiyattan verdiğini peşinen kabul eder.

GERÇEKLEŞEN EMİRLERİN TASFİYESİ

Gerçekleşen Satım Emirlerinin Tasfiyesi; AK YATIRIM'ca Borsa’da satılan sermaye piyasası araçları veya bunları temsil eden belgeler müşteri tarafından daha önceden teslim edilmişse, AK YATIRIM bu menkul kıymetlerin bedeli olarak tahsil ettiği paradan komisyon ve diğer giderleri çıkardıktan sonra kalanı alması için, müşteriye şekli ve muhteviyatı borsa yönetimince belirtilen ihbarnameyi menkul kıymetlerin bedelini tahsil ettiği günü izleyen ilk iş gününde gönderir veya verir. Müşterinin alacağı başvurusu üzerine derhal kendisine ödenir veya giderleri kendisine ait olmak üzere banka veya posta havalesi ile istediği yere gönderilir. Ancak, oluşan alacak bakiye müşteri ile Ak Yatırım arasında düzenlenen aracılık çerçeve sözleşmesinin ilgili madde gerekleri yerine getirilerek müşteri lehine de değerlendirilebilir. Emir kısmen gerçekleştiği takdirde, satılamayan sermaye piyasası araçları, müşteri tarafından, durumun kendisine tebliğinden itibaren AK YATIRIM'dan geri alınır ya da aracılık çerçeve sözleşmesinin ilgili madde gerekleri yerine getirilmek suretiyle müşteriye gönderilir. Sermaye piyasası aracı veya bunu temsil eden belge müşteri tarafından daha önce teslim edilmemişse, diğer bir deyişle, satıma konu olan sermaye piyasası araçlarının satım emrinin verildiği an itibariyle müşterinin AK YATIRIM hesabında bulunmaması veya sözkonusu yükümlülüğün ilgili sermaye piyasası aracının ödünç alınması suretiyle yerine getirilmesi durumunda, herhangi bir ilave bildirime ihtiyaç duyulmaksızın, müşteri tarafından verilen satım emrinin Seri V, No: 65 tebliğ hükümleri ve açığa satış işlemlerine ilişkin borsa işlem kuralları açısından açığa satış olduğu kabul edilir. Ancak, müşterinin satışı yapılan sermaye piyasası aracını tevdi edebilecek durumda olduğunu ve satışa konu sermaye piyasası aracını takas tarihine kadar AK YATIRIM'a ileteceğini beyan etmesi durumunda işlem açığa satış işlemi sayılmaz. Müşteri sözkonusu beyanın doğruluğundan sorumludur. Açığa satış işlemi karşılığında müşteri, başlangıçta asgari %50 oranında, işlemlerin devamı süresince ise asgari %35 özkaynak bulundurmak zorundadır. Özkaynak oranının hesaplanmasında; [(İşleme konu kıymetlerin cari piyasa değeri - Açığa satışa konu sermaye piyasası aracının piyasa değeri) / İşleme konu kıymetlerin cari piyasa değeri] formülü kullanılır. Açığa satış işlemi karşılığı yatırılan özkaynak tutarı asgari özkaynak tutarını sağlayan oranın altına düştüğü takdirde, AK YATIRIM eksikliğin tespit edildiği gün itibariyle özkaynak oranını %50'ye tamamlayacak şekilde nakit ve/veya sermaye piyasası aracı yatırmak üzere müşteriye en seri haberleşme aracıyla (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) özkaynak tamamlama bildiriminde bulunur. Özkaynağın, tamamlama bildiriminin müşteriye yapıldığı andan itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde tamamlanmaması halinde, AK YATIRIM / ACENTE ayrıca bir ihbarname göndermesine gerek kalmaksızın, açığa satıştan elde edilen nakdi kullanarak veya özkaynak olarak verilen sermaye piyasası araçlarını satarak açığa satış işlemini kapatma yetkisine sahiptir. Bu şekildeki işlemden doğacak zarar müşteriye ait olup, herhangi bir borç doğması halinde ise aracılık çerçeve sözleşmesinin ilgili madde gereklerine göre işlem yapılır. Eğer bir kar sözkonusu ise, oluşan kar AK YATIRIM / ACENTE'ye aittir. AK YATIRIM / ACENTE satılan sermaye piyasası araçları veya bunları temsil eden belgelerde ileride ortaya çıkabilecek ihtilaflar dolayısıyla kendisine yüklenen gider veya tazminat için müşteriye rücu edebilir.

Gerçekleştirilen Alım Emirlerinin Tasfiyesi; AK YATIRIM, borsada müşteri için alım emirlerini gerçekleştirdikten sonra, izleyen ilk iş günü sonuna kadar şekli ve muhteviyatı borsa yönetimince belirlenen ihbarnameyi düzenleyerek müşteriye gönderir. Müşteri, kendi adına satın alınan sermaye piyasası araçlarının bedelini ve işlemlere ilişkin olarak AK YATIRIM / ACENTE tarafından tahakkuk ettirilecek komisyonları AK YATIRIM / ACENTE'ye peşin olarak ödemiş ise, ihbarnameyi almasını izleyen ilk iş günü içinde başvurarak satın aldığı sermaye piyasası araçlarını, henüz kaydileştirilmemişse, teslim alır. Ancak müşteri, henüz kaydileştirilmemiş sermaye piyasası araçlarını fiziken teslim almak istiyor ise, buna ilişkin taleplerini AK YATIRIM / ACENTE'ye yazılı olarak yapmak zorundadır. Aksi takdirde, aracılık çerçeve sözleşmesinin ilgili madde gereğince ilgili sermaye piyasası araçlarının yetkili saklama kuruluşları nezdinde saklanacağını gayrikabili rücu kabul eder. Emrin verildiği sırada kaparo alınmışsa, kaparo sermaye piyasası aracı bedeline ve ilgili giderlere mahsup edilir. Emrin kısmen yerine getirilmesi halinde, alınan kaparodan sermaye piyasası aracı bedeline mahsup edilmeyen kısım kalırsa, bu derhal müşteriye elden ödenir veya göstereceği yere giderleri müşteriye ait olmak üzere, posta veya banka havalesi ile gönderilir. Ancak, bahsekonu kısım aracılık çerçeve sözleşmesinin ilgili madde gerekleri yerine getirilerek müşteri lehine de değerlendirilebilir. Müşteri, kendisine tevdi edilen ihbarnamede belirtilen sürede, henüz kaydileştirilmemiş, satın alınan sermaye piyasası aracını veya onu temsil eden belgeyi teslim almak için başvurmadığı ya da satın alınması istenilen sermaye piyasası aracının bedeli ile buna ilişkin her türlü komisyon, vergi ve sair giderleri kısmen ya da tamamen belirlenen süreler dahilinde ödemediği takdirde;

AK YATIRIM / ACENTE, satış tutarını öncelikle komisyon ve diğer masraf ve giderlere mahsup etmeye, bakiyesini ise alım bedeli olarak tediye etmeye yetkili olup; bakiyenin alım bedelini karşılamadığı durumda;

Yukarıdaki hak ve yetkilerin yanı sıra müşteriyle karşılıklı imzalanan çerçeve sözleşmesindeki haklar saklı kalmak koşulu ile, alacağın muaccel hale gelmesi üzerine borcunu derhal ifa ve icra etmeyen taraf, herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Alacaklı olan tarafın, alacağın muaccel hale geldiği tarihten alacağın tamamen tahsil ve tasfiye tarihine kadar T.C. Merkez Bankası'nın kısa vadeli krediler için öngördüğü reeskont faizinin iki katı tutarında temerrüt faizi, B.S.M.V. ve sair fon, vergi, harç masraflarını ayrıca, tüm yükümlülüğün %10'u (yüzde on) oranında cezai şart talep etme hak ve yetkisi bulunmaktadır. Uygulanacak olan temerrüt faizi tüm yükümlülük üzerinden değil; ödenmede gecikilen tutar üzerinden işletilir. Taraflar, bu hususlarda herhangi bir itirazda bulunmayacaklarını, ayrıca, ihbar ve ihtar koşulundan karşılıklı olarak vazgeçtiklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler. Gerçekleştirilen alım emirlerinde alım bedeli, komisyon ile tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, harç ve sair gider MÜŞTERİ'nin/ler'in AK YATIRIM hesabının borcuna, satış emirlerinde ise satış bedeli MÜŞTERI'nin/ler'in AK YATIRIM hesabının alacağına ve komisyon ile tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler ise borcuna kayıt edilir

  • MÜŞTERI'nin/ler'in ismi veya ünvanına
  • Emrin alım emri mi satın emri mi olduğuna,
  • Satın alınacak veya satılacak menkul kıymetin cinsi, adedi, varsa nominal değer tutarına,
  • Emrin limitli mi yoksa serbest fiyatlı emir olarak mı verildiğine,
  • Limitli emirlerde limit fiyatına,
  • Varsa emrin geçerlilik süresine,
  • Emrin verildiği yer, tarih, saat ve dakikasına,
  • Emrin AK YATIRIM / ACENTE tarafından alındıktan sonra ilk seansta mı yoksa geçerlilik süresi içinde uygun göreceği bir seansta mı borsaya intikal ettirileceğine,
  • Müşterinin emir numarasına
  • Aksi takdirde, meydana gelebilecek zararı tazmin ettirmek hakkı saklı olmak üzere takas tarihini izleyen üç iş günü içerisinde AK YATIRIM / ACENTE;
  • S.P.K. tarafından yayımlanan tebliğde belirtildiği üzere, arasında kredili işlem sözleşmesi bulunan müşterinin yazılı onayı alınarak; kredili işlem sözleşmesi bulunmayan müşteriye ise kredili işlem sözleşmesi akdetmek suretiyle işlemi kredili işlem saymaya veya
  • Alım emrinin yerine getirildiğinin müşteriye açıkça bildirilmiş olması şartıyla müşteri namına alınan işleme konu sermaye piyasası araçlarının yükümlülük tutarına tekabül eden kısmının satılarak borç tutarını tahsil etmeye veya
  • İşleme konu sermaye piyasası araçlarını kendi namına satın almaya yetkilidir. Borsada satış halinde sermaye piyasası araçlarının borsada satışından veya satılamamasından doğan zarar müşteriye aittir, bu işlerden doğan kar AK YATIRIM / ACENTE'ye aittir. İşlemden zarar doğmuşsa, varsa müşterinin yatırdığı kaparodan mahsup edilir. Kaparo yetmediği takdirde müşteriden tahsil edilir.
  • Müşterinin işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden bir veya birkaçını, (ödeme tarihi işbu sözleşme ve sermaye piyasası mevzuat hükümleri gereğince belirli olanlar için herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın sözkonusu tarihlerde muaccel olduğundan, diğer yükümlülükler için müşteriye yapılan ihbara rağmen) yerine getirmemesi halinde AK YATIRIM / ACENTE ayrı bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın, kanuni yollara ve kanuni mercilere başvurma zorunluluğu bulunmadan, müşterinin AK YATIRIM / ACENTE'daki her türlü hak ve alacakları, Yeni Türk Lirası ve döviz hesapları, mülkiyet hakkı müşteriye ait sermaye piyasası araçları, diğer kıymetli evrakı, kullandığı/kullanacağı kredilerin teminatı olarak ACENTE'ye verdiği tüm teminat ve ipotekleri uygun göreceği şekillerde paraya çevirerek; doğmuş ve muaccel her türlü hak ve alacağı karşılığında takas, mahsup ve virman hakkına sahiptir. İşbu sözleşme gereğince AK YATIRIM / ACENTE'ye karşı doğmuş ve muaccel borçlarının bulunması halinde AK YATIRIM / ACENTE nezdindeki hak ve alacakları ve/veya sermaye piyasası araçları müşteriye ödenmez ve tevdi edilmez. AK YATIRIM / ACENTE, alacağını tahsil için müşteriye ait sermaye piyasası araçlarını borsada veya ilgili aracın borsada asgari 3 (üç) iş günü işlem görmemesi durumunda borsa dışında, kendi belirleyeceği fiyatla satma ve satış bedelinden alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir. AK YATIRIM / ACENTE satışın müşteri için ekonomik açıdan avantajlı olması için makul çabayı gösterecektir. AK YATIRIM / ACENTE'nin bu yetkisi aynı zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyecektir.
  • Taraflar, işbu sözleşme çerçevesinde doğmuş ve doğacak tüm alacakları ile ilgili takasmahsup hakkına ilişkin olarak, Borçlar Kanunu'nun 84-86. madde hükümlerini kabul ve taahhüt ederler.
Bilgisayar ağında meydana gelebilecek sorunlar karşısında kullanılabilecek alternatif iletişim yöntemleri,

Ak Yatırım’ın acil ve beklenmedik durum karşısında, iş sürekliliğinin sağlanması, müşteri & 3. taraf mağduriyeti olmaksızın faaliyetlerinin devam edebilmesini teminen, mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü mali tablo ve kayıtlar elektronik ortamda yedekleri alınarak; basılı olarak tutulan her türlü kıymetli evrak ise, yangın, sel vb. afete karşı korumalı dolaplarda saklanmaktadır

Ak Yatırım faaliyetlerinin aralıksız sürdürülebilmesine yönelik bilgi işlem sistemlerinin devamlılığının sağlanmasını teminen ise, Ak Yatırım merkezde kullanılan tüm bilgi işlem sistemlerinin bir yedeği Akbank tarafından belirlenen bir merkezde tutulmaktadır

Bu süreçte bilgisayar ağında meydana gelebilecek kesinti sırasında telefon, faks vb. ile alınan Müşteri emirleri Borsa’ya iletilebilecektir. Böyle bir durumda aşağıda bilgileri verilen personelle irtibat kurulması gerekmektedir.

Mehmet TAMAN ,
Genel Müdür Yrd.
tel +90212 334 95 47,
fax +90212 292 84 01,
e_mail : mehmet.taman@akyatirim.com.tr
mehmett@blomberg.net

Pınar ARAS ,
Müdür,
tel +90212 334 95 46,
fax +90212 334 96 87,
e_mail : pinar.aras@akyatirim.com.tr
pinara@bloomberg.net

Sunay Yetiş ,
Yönetici,
tel +90212 334 95 99,
fax +90212 292 84 01,
e_mail : sunay.yetis@akyatirim.com.tr
syetis3@blomberg.net

İpek Gözübüyük,
Yönetici,
tel +90212 334 95 82,
fax +90212 292 84 01,
e_mail : ipek.gozubuyuk@akyatirim.com.tr ,
ipekg1@bloomberg.net

Dilek Erdogan,
Yönetici Yrd. tel +90212 334 95 44,
fax +90212 334 96 88,
e_mail : dilek.erdogan@akyatirim.com.tr

Neşe Pelin ÖZMEN,
Yönetici Yrd. tel +90212 334 95 75,
fax +90212 292 84 01,
e_mail : nese.ozmen@akyatirim.com.tr ,
aicm2@bloomberg.net

Fitnat DERVENT,
Yönetici Yardımcısı,
tel +90212 334 95 49,
fax +90212 292 84 01,
e_mail : fitnat.dervent@akyatirim.com.tr ,
fdervent@bloomberg.net

TSPAKB Yatırımcı Hakları

Detaylı bilgi için tıklayın.

SPK Duyurusu

Detaylı bilgi için tıklayın.

Vergi Kimlik Bilgileri

Detaylı bilgi için tıklayın.

ak